Polish Studies Newsletter

Contest

Instytut De Republica | Instytut De Republica
Added on: 18.05.2022

Idea dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku

Institutions:

Instytut De Republica prowadzi nabór propozycji wydawniczych, dotyczących „Idei dobra wspólnego w polskiej literaturze XIX wieku”. Jego celem jest wyłonienie, a następnie publikacja najlepszych dzieł powstałych w latach 1795–1918, które obecnie w polskiej nauce są jeszcze niedocenione lub zapomniane, a ich autorami są wybitni polscy twórcy.

Wybrane dzieła zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Instytutu De Republica, a do zgłaszających należeć będzie sporządzenie autorskiego opracowania w postaci Słowa wstępnego. Dla ich autorów przewidziane zostały wynagrodzenia.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Dzieła mogą być zgłaszane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora oraz posiadające znaczący i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki dotyczącej zgłaszanego dzieła.

Zgłoszenie propozycji wydawniczej zawiera:

a) dane osobowe zgłaszającego, określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;

b) krótki opis propozycji wydawniczej (do 5.400 znaków) oraz dzieło lub jego reprodukcję (format: jpg, pdf; jakość: minimum 300 dpi) umożliwiających przeprowadzenie oceny;

c) dziedzina nauki i dyscyplina naukowa;

d) rok ostatniego wydania zgłaszanego dzieła lub miejsce przechowywania manuskryptu;

e) uzasadnienie wznowienia (w tym z perspektywy dobra wspólnego);

f) znaczenie dzieła: (1) w momencie wydania; (2) obecnie;

g) życiorys naukowo-badawczy zgłaszającego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego w zakresie problematyki dotyczącej zgłaszanego dzieła;

h) zobowiązanie zgłaszającego do sporządzenia za wynagrodzeniem słowa wstępnego (w przypadku wyboru zgłoszonej propozycji); i) deklarację zgłaszającego o gotowości przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania w postaci Słowa wstępnego na rzecz Instytutu (załącznik nr 2).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Instytutu De Republica ul. Belwederska 23 lok. 1, Warszawa (00-761) lub na adres poczty elektronicznej: instytut@iderepublica.pl.

Information

Added on:
18 May 2022; 12:32 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
18 May 2022; 12:32 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.