Polish Studies Newsletter

Contest

Pexels | Zdj. Yan Krukau/Pexels
Added on: 14.04.2023
Deadline for applications: 25.07.2023

Nagroda Instytutu De Republica

Institutions:

Instytut De Republica, realizując zadania statutowe związane z popularyzacją polskiej nauki, przyznaje specjalnie wyróżnienia przedstawicielom świata nauki.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych;
  • w dziedzinie nauk społecznych;
  • za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Konkurs obejmuje także Nagrodę specjalną za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Na Nagrodę składają się: statuetka, nagroda pieniężna oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Podstawowe kryteria to:

  • co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych,
  • osoby do 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia).

Kandydat musi przedstawić dwie rekomendacje osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł naukowy profesora, a druga co najmniej stopień naukowy doktora w tej samej dziedzinie nauki, w której kandydat zgłasza się do Konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie od dnia 25 marca do dnia 25 lipca każdego roku kalendarzowego. W przypadku nadania przesyłki pocztowej, liczy się data stempla pocztowego.

Na Nagrodę dla każdego laureata Konkursu składają się: statuetka, nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydatury, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie https://iderepublica.pl/nagroda-idr/regulamin/

Informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl

Patronat honorowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Information

Added on:
14 April 2023; 19:44 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
14 April 2023; 19:44 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.