Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 29.12.2016
Deadline for applications: 18.01.2017

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – lipiec i sierpień 2017

Target groups:
Independent academics, Doctors, Educators

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – kursy lipcowe 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w lipcu 2017 r. przez szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 8 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym:

 • dwóch czterotygodniowych dla 65osób każdy;

 • sześciu trzytygodniowych dla 45 osób każdy.

W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1.

Kursy mają objąć nie tylko naukę języka, lecz także być okazją do spotkania z polską kulturą i historią.

Warunki konieczne do udziału w konkursie:

 • co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców;

 • opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu;

 • zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu;

 • deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie nieprzekraczającej 85 PLN/dobę za jednego uczestnika kursu;

 • przedstawienie programu kursu;

 • podanie nazwisk osób odpowiedzialnych za:

  • całość kursu,

  • lektoraty językowe,

  • dodatkowe zajęcia językowe,

  • zajęcia z wiedzy o Polsce.

Minimalny wymiar zajęć na kursie trzytygodniowym (jednostka godzinowa zajęć trwa 45 minut)

 • 45 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;

 • 15 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);

 • 30 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);

 • 9 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Minimalny wymiar zajęć na kursie czterotygodniowym (jednostka godzinowa zajęć trwa 45 minut)

 • 60 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;

 • 20 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);

 • 40 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);

 • 12 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Procedura konkursowa

Wnioski należy nadsyłać w ciągu 5 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie MNiSW, tj. do 18 stycznia 2017 r.

Wniosek z dopiskiem Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – konkurs lipcowy, należy złożyć zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszego ogłoszenia (INFORMACJE TECHNICZNE O PROCEDURZE).

Komisję oceniającą powoła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ocena wniosku składa się z dwóch części:

a) oceny kosztów części dydaktyczno-kulturalnej i administracyjnej (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia);

b) oceny merytorycznej części dydaktyczno-kulturalnej.

W części a – wniosek o najwyższych kosztach otrzymuje 2 pkt, drugi z kolei 4 pkt, trzeci 6 pkt itd.

W części b - najniżej oceniony wniosek (najgorszy merytorycznie) otrzymuje 3 pkt, drugi 6 pkt, trzeci 9 pkt itd.

Końcową oceną wniosku o organizację kursu (3 lub 4 tygodniowego) jest suma punktów uzyskanych z obu części.

Do realizacji przyjmowane są:

 • w przypadku kursów czterotygodniowych – 2 wnioski z najwyższą liczbą punktów;

 • w przypadku kursów trzytygodniowych – 6 wniosków z najwyższą liczbą punktów.

Jeden podmiot może ubiegać się o realizację tylko jednego kursu, bez względu na czas jego trwania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zgłoszone oferty przekroczą wartość środków finansowych zarezerwowanych na sfinansowanie realizacji kursów.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców - kursy sierpniowe 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w sierpniu 2017 r. przez szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 5 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym:

 • dwóch czterotygodniowych dla 65 osób każdy;

 • trzech trzytygodniowych dla 45 osób.

W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1.

Kursy mają objąć nie tylko naukę języka, lecz także być okazją do spotkania z polską kulturą i historią.

Warunki konieczne do udziału w konkursie:

 • co najmniej dwa lata doświadczenia w organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców;

 • opinia senatu uczelni co do możliwości organizacji kursu;

 • zagwarantowanie bazy lokalowej (dydaktycznej i socjalnej) dla uczestników kursu;

 • deklaracja zakwaterowania i wyżywienia w kwocie nieprzekraczającej 85 PLN/dobę za jednego uczestnika kursu;

 • przedstawienie programu kursu;

 • podanie nazwisk osób odpowiedzialnych za:

  • - całość kursu,

  • lektoraty językowe,

  • dodatkowe zajęcia językowe,

  • zajęcia z wiedzy o Polsce.

Minimalny wymiar zajęć na kursie trzytygodniowym (jednostka godzinowa zajęć trwa 45 minut)

 • 45 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;

 • 15 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);

 • 30 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);

 • 9 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Minimalny wymiar zajęć na kursie czterotygodniowym (jednostka godzinowa zajęć trwa 45 minut)

 • 60 godzin lektoratów realizowanych w grupach do 15 osób;

 • 20 godzin dodatkowych zajęć językowych (wiedza o współczesnym języku polskim, translatoryka, kultura języka, historia literatury polskiej, kultura żywego słowa – polskie tańce i pieśni narodowe, wybrane aspekty polskiej literatury współczesnej);

 • 40 godzin wiedzy o Polsce (zarys historii Polski, dzieje religii w Polsce, historia kultury polskiej, historia Żydów polskich, współczesne kino polskie, przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1980 r.);

 • 12 godzin zajęć kulturalnych realizowanych w soboty (wycieczki, teatr, kino, wspólna rozrywka).

Procedura konkursowa

Wnioski należy nadsyłać w ciągu 5 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu na stronie MNiSzW, tj. do 18 stycznia 2017 r.

Wniosek z dopiskiem Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – konkurs sierpniowy, należy złożyć zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszego ogłoszenia (INFORMACJE TECHNICZNE O PROCEDURZE).

Komisję oceniającą powoła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ocena wniosku składa się z dwóch części:

a) oceny kosztów części dydaktyczno-kulturalnej i administracyjnej (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia);

b) oceny merytorycznej części dydaktyczno-kulturalnej.

W części a – wniosek o najwyższych kosztach otrzymuje 2 pkt, drugi z kolei 4 pkt, trzeci 6 pkt itd.

W części b - najniżej oceniony wniosek (najgorszy merytorycznie) otrzymuje 3 pkt, drugi 6 pkt, trzeci 9 pkt itd.

Końcową oceną wniosku o organizację kursu (3 lub 4 tygodniowego) jest suma punktów uzyskanych z obu części.

Do realizacji przyjmowane są:

 • w przypadku kursów czterotygodniowych – 2 wnioski z najwyższą liczbą punktów;

 • w przypadku trzytygodniowych kursów – 3 wnioski z najwyższą liczbą punktów.

Jeden podmiot może ubiegać się o realizację tylko jednego kursu, bez względu na czas jego trwania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli zgłoszone oferty przekroczą wartość środków finansowych zarezerwowanych na sfinansowanie realizacji kursów.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu składania wniosków.

INFORMACJE TECHNICZNE O PROCEDURZE

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW

/MNISW/SkrytkaESP

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.