Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 24.04.2024
Deadline for applications: 20.05.2024

Monografie FNP

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyjmuje zgłoszenia w kolejnej edycji konkursu MONOGRAFIE FNP. W ramach działania możliwe jest uzyskanie finansowania wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać Autor_ka pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe (książka musi mieć jednego Autora_kę), prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom_kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz stałe honorarium (15 000 zł).

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Jeśli praca spełnia wszystkie wymogi formalne, poddana jest dyskusji na zebraniu Rady Wydawniczej FNP.

Konkurs jest trzyetapowy:

  1. po otrzymaniu skanu podpisanego formularza wniosku, Koordynatorka sprawdza zgłoszenie pod kątem formalnym i wysyła informację mailową Kandydatowi_ce;
  2. na zebraniu Rady Wydawniczej FNP podejmowana jest decyzja o tym, czy praca spełnia wymienione powyżej wymogi oraz czy będzie skierowana do niezależnych recenzji;
  3. po otrzymaniu recenzji (po ok. 3 miesiącach) Rada Wydawnicza FNP decyduje o tym, czy praca ma być skierowana do druku. Niezależnie od decyzji, Kandydat/ka otrzymuje mailowo zanonimizowane recenzje do wglądu.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami, w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Jest to wymóg formalny – prace przekraczające 25 arkuszy nie będą przyjmowane.

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

  • wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

(Informacje ze strony internetowej FNP)

Information

Added on:
24 April 2024; 14:24 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 14:24 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.