Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 04.09.2019
Deadline for applications: 16.12.2019

Nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz uruchomiło nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

Jak podano w komunikacie, przedmiotem NPRH jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych i projektów zawierających treści humanistyczne lub realizowanych z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych, które mają charakter naukowy; mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych; cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych; wymagają tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Program składa się z modułów:

1) „Dziedzictwo narodowe” – w ramach modułu wspierana jest realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

2) „Uniwersalia” – celem jest wspieranie realizacji projektów mających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”); włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”); Fundamenty – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

W roku 2019 w ramach modułu: „Dziedzictwo narodowe” priorytetowymi obszarami badawczymi dla projektów są:

- tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.);

- dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej;

- kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych ibibliograficznych;

- kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Tematem badawczym w module „Fundamenty” jest Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

 Warunkiem udziału w konkursie jest:

- w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” – przedstawienie nowego albo kontynuowanego projektu, tworzącego podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami szczególnie istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności mającego na celu opracowanie: a) inwentarza zespołów archiwalnych oraz ich publikację, b) zespołu zabytków materialnych albo niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego, c) edycji naukowej tekstów źródłowych, d) różnego rodzaju słowników, w tym słownika biograficznego, historyczno-geograficznego, lingwistycznego lub tematycznego, e) encyklopedycznego kompendium wiedzy;

- w ramach modułu „Uniwersalia”, w ramach podmodułu: a) „Uniwersalia 2.1” – przedstawienie: – projektu obejmującego przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym, o ile to dzieło fnie zostało wcześniej opublikowane w innym języku kongresowym, – listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego zawierającego deklarację opublikowania przekładu po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w NPRH, b) „Uniwersalia 2.2” – przedstawienie projektu obejmującego przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym ianalitycznym;

- w ramach modułu „Fundamenty” – przedstawienie projektu dotyczącego tematu badawczego, w szczególności: a) przyczyniającego się do powstania syntetycznych opracowań problematyki wskazanej w temacie badawczym, b) podejmującego problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych, c) prezentującego w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym, d) upowszechniającego problematykę wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;

- w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe”, podmodułu „Uniwersalia 2.2” i modułu „Fundamenty” – przedstawienie oceny możliwości wpływu realizacji projektu na rozwój młodych naukowców.

Warunkiem udziału w poszczególnych modułach jest również spełnienie określonych w Komunikacie warunków organizacyjno-finansowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.