Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 15.09.2023
Deadline for applications: 31.10.2023

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduły „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”. Wnioski można składać do 31 października 2023 roku, godz. 16.00.

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

 1. Wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 2. Wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”);
 3. Tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. Są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych;
 2. Mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań;
 3. Cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej;
 4. Zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych;
 5. Wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”).

Warunkiem udziału w NPRH jest przedstawienie projektu:

- którego okres realizacji wynosi maksymalnie 60 miesięcy;

- którego koszt realizacji wynosi:

 1. W ramach modułów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia 2.2” – nie więcej niż 1 800 000 zł,
 2. W ramach modułu „Fundamenty” – nie więcej niż 3 000 000 zł,
 3. W ramach modułu „Uniwersalia 2.1” – nie więcej niż 500 000 zł;
 4. Który nie obejmuje działań:

- finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,

- wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach NPRH;

- w którym koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nie przekraczają 150 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach NPRH jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej;

- w którym koszty pośrednie nie przekraczają 20% kosztów bezpośrednich;

- w którym koszty działalności upowszechniającej wyniki projektu nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

 

Information

Added on:
15 September 2023; 10:26 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
15 September 2023; 10:26 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.