Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Yan Krukau/Pexels | Pexels
Added on: 31.07.2023
Deadline for applications: 13.10.2023

Perły nauki II

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Drugi nabór wniosków w ramach programu potrwa od 1 września do 13 października 2023 roku.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

- którego okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy;

- w którym wnioskodawca wskaże:

 • osobę odpowiedzialną za realizację projektu, zwaną dalej „kierownikiem projektu”,
 • opiekuna naukowego albo artystycznego kierownika projektu;
 • który nie obejmuje działań:

- finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,

- wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;

- którego koszt realizacji nie przekracza:

 • 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
 • 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki;

- w którym koszty:

 • zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej albo sprzętu, urządzeń lub aparatury wykorzystywanych do prowadzenia działalności artystycznej nie przekraczają:

− 50 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
− 30 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki,

 • wynagrodzenia kierownika projektu nie przekraczają 3 000 zł miesięcznie,
 • wynagrodzenia opiekuna naukowego albo artystycznego nie przekraczają 5% kosztów realizacji projektu,
 • pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

- W przypadku projektu obejmującego prowadzenie badań naukowych:

 • związanych z koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej komisji bioetycznej,
 • związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach,
 • nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów, objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 • nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów warunkiem udziału w programie jest ponadto uzyskanie zgody wymaganej na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

– przed rozpoczęciem realizacji tego projektu.

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie ustawy działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Information

Added on:
31 July 2023; 10:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 July 2023; 10:48 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.