Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 08.11.2019
Deadline for applications: 20.11.2019

VI edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery

Institutions:
Target groups:
Students

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, popularyzacja wiedzy o mediach, poszerzanie wiedzy studentów z obszaru wiedzy o mediach oraz łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia. Prace mogły powstać na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych zlokalizowanych na terenie Polski.

Zgłoszenie pracy obejmuje:

- pisma przewodniego, podpisanego przez promotora lub recenzenta rekomendujących pracę do Konkursu. Wymagana jest zgoda autora na zgłoszenie pracy;

- załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej w wersji drukowanej i elektronicznej,

- załączenia recenzji promotora i recenzenta,

- załączenia streszczenia pracy (1500 znaków), gdzie przedstawiona zostanie problematyka pracy, jej cel, zastosowana metodologia oraz wnioski (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy),

- załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz na szerokie upowszechnianie treści zawartych w pracy dla celów promocji wiedzy o mediach, a także na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu praw autorskich do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej, (dostępny na stronie internetowej http://www.mediastery.ug.edu.pl/).

Zgłoszenia prac konkursowych wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, z dopiskiem: Konkurs, w terminie do 20.11.2019. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione w Konkursie.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.