Polish Studies Bulletin

Doctoral thesis

Added on: 20.06.2018

Poezja lubuska wobec sacrum

City or town:
Zielona Góra

Celem pracy jest przyjrzenie się problematyce sacrum w literaturze z perspektywy jej obecności w poezji lubuskiej. Przedmiotem badań są wymiary świętości, jakie odsłania twórczość autorów regionalnych oraz definicje sacrum wyłaniające się na gruncie literatury lokalnej.

Praca obejmuje twórczość wybranych autorów regionalnych: Ireny Dowgielewicz, Romana Habdasa, Jerzego Hajdugi, Romualda Marka Jabłońskiego, Zygmunta Kowalczuka, Zygmunta Marka Piechockiego, Czesława Sobkowiaka, Henryka Szylkina. W analizach i interpretacjach uwzględnione zostało przede wszystkim ujęcie chrześcijańskie, ale również szersze rozumienie kategorii sacrum, jeśli stanowi ono w badanej literaturze „sygnał” (określenie Jerzego Szymika) odsyłający do sanctum. Analizując powyższe zagadnienia, wyróżniono trzy aspekty poezji wymiaru sacrum. Pierwszy z nich, najbardziej ogólny i zawierający w sobie również zapowiedź dwóch pozostałych, to sposoby rozumienia i obecności sacrum w twórczości wspomnianych poetów regionalnych, wśród których szczególne miejsce zajmuje koncepcja Boga osobowego. Drugi to wymiary świętości: człowiek, czas i przestrzeń. Ważną część stanowią tu kwestie sakralizacji i desakralizacji. Trzecim aspektem jest religijność jako wyraz relacji między Bogiem i człowiekiem. Otwiera on możliwość typologii poezji religijnej ze względu na postawę homo religiosus wobec sacrum. W pracy pojawia się także pytanie o uniwersalizm lubuskiej poezji wymiaru sacrum.

Information

Start date of the doctoral assessment procedure:
24.01.2017
Key words:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.