Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Filologia polska - studia magisterskie

City/Town:
Szczecin
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies
Announced on:
15.05.2019

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do podjęcia studiów na kierunku filologia polska. Studia II stopnia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie stopnia zawodowego magistra.

Studia na kierunku filologia polska, studia II stopnia adresowane są do studentów zainteresowanych problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa, literaturoznawstwa, komparatystyki, mediów i edytorstwa.

Studenci nauczą się m.in.:

 • prowadzić specjalistyczne badania z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa,  
 • dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tekstów kultury oraz różnego rodzaju tekstów użytkowych,
 • tworzyć teksty informacyjne i perswazyjne,
 • przygotowywać książki do druku,
 • świadczyć usługi redakcyjne,
 • być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów, 
 • uprawiać publicystykę kulturalną,
 • krzewić wartości literatury i języka ojczystego.

Dobrze uformowani poloniści niejako mimochodem czynią swoją misję, z powodzeniem odnajdując się w bardzo różnych miejscach pracy: w oświacie, w mediach, w wydawnictwach, w instytucjach samorządu lokalnego, w usługach promocyjnych, w działalności translatorskiej, w szeroko pojętej kulturze.

Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę - w zależności od wybranej specjalności -  jako:

 • językoznawcy lub literaturoznawcy, którzy dalej podążają ścieżką akademicką (przyszli naukowcy),
 • nauczyciele języka polskiego,
 • edytorzy i redaktorzy,
 • dziennikarze,
 • tłumacze literatury.

Na kierunku proponowane są specjalności:

 • polonistyka dla mediów,
 • językoznawcza,
 • literaturoznawcza,
 • edytorstwo współczesne,
 • komparatystyka,
 • nauczycielska.

(Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów. Studia o specjalizacji nauczycielskiej rekomendowane są dla absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie).


Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

W = 0,5 O + 0,5 Ś,

gdzie:

O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.

Information

Tuition fee:
brak opłat
Duration of the course:
4 semestry

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.