Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 30.01.2016
Added on: 07.12.2015

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

City/Town:
Zielona Góra
Type of the programme:
After Diplom Studies

REKRUTACJA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich różnych kierunków bądź też są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź magisterskich muszą złożyć dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • 1 fotografia;
  • dyplom ukończenia co najmniej studiów licencjackich (studenci ostatniego roku studiów licencjackich bądź jednolitych magisterskich mogą złożyć dyplom w późniejszym terminie - najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
  • kopia ksero dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UZ, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra; tel.: (0-68) 328 47 01; pokój 212.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Program studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych (75 punktów ECTS) podzielonych na pięć modułów i realizowanych przez trzy semestry, oraz praktykę biblioteczną w wymiarze 150 godzin (6 punktów ECTS), której realizację przewidziano między pierwszym a trzecim semestrem studiów. W sumie w programie studiów przewidziano 500 godzin zajęć, którym odpowiada liczba 81 punktów ECTS.

Absolwent kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, otrzymując świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy w różnych typach bibliotek, jest wyposażony w uniwersalne umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją. Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m. in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a zwłaszcza przewidziana w ich programie specjalność broker informacji, w pierwszej kolejności wyposażają absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych w informacji oraz znajomości metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto, w ramach specjalności bibliotekarstwo praktyczne, absolwenci otrzymują kwalifikacje i umiejętności w zakresie 1) pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz marketingu i promocji w pracy bibliotekarza, 2) gromadzenia, dokumentowania i udostępniania dorobku dziedzictwa kultury lokalnej oraz 3) posługiwania się metodami i sposobami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w tym kultury masowej.

Information

Tuition fee:
opłata za semestr 1350 zł; opłata rekrutacyjna 85 zł
Duration of the course:
3 semestry
Added on:
7 December 2015; 14:17 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
13 June 2017; 14:14 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

See also

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

08.12.2015

Komunikacja językowa w praktyce

Celem studiów jest zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka w zakresie różnych sytuacji zawodowych i mediacyjnych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia również wiedzy praktycznej w zakresie redagowania różnych rodzajów tekstów użytkowych, umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz porozumiewania się, znajomości kultury słowa i językowego savoir-vivre'u oraz prawidłowej wymowy i emisji głosu. Studia te są adresowane do zainteresowanych zagadnieniami komunikacji językowej i społecznej – zarówno do dyrektorów, menadżerów, pracowników urzędów publicznych, sekretarzy, rzeczników prasowych, asystentów, dziennikarzy, działaczy kultury, twórców tekstów reklamowych, haseł promocyjnych, edytorów, pedagogów.

24.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

29.09.2015

Pomagisterskie Studia Podyplomowe Neurologopedia

Tematyka studiów:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.