Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 15.09.2017
Added on: 27.09.2017

Podyplomowe Studia Polonistyczne – kwalifikacyjne

City/Town:
Bydgoszcz
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
21.08.2017

Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich filologicznych lub innych kierunków humanistycznych oraz uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV stopniu edukacji.

Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauczania języka polskiego. Kształcenie obejmuje:

  • Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia literackiego, poprzez wskazanie i przybliżenie głównych problemów, motywów i kontekstów dzieł literackich omawianych na różnych etapach edukacji.
  • Blok przedmiotów przygotowujących do analizowania i interpretowania tekstów literackich oraz innych tekstów kultury (w tym filmu).
  • Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia językowego na poszczególnych etapach edukacji, poprzez wprowadzenie niezbędnej w szkole, funkcjonalnej wiedzy o systemie językowym, historii języka i poprawności językowej.
  • Blok przedmiotów dydaktycznych służących budowaniu warsztatu nauczyciela polonisty w zakresie dydaktyki szczegółowej (m.in. przygotowywanie scenariuszy lekcji języka polskiego, sprawdzanie i recenzowanie prac uczniowskich, metodykę ortografii, metodykę kształcenia form wypowiedzi), emisji głosu, retoryki oraz pracy z uczniem dysfunkcyjnym.

Studia zakończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu dydaktycznego, bazującego na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w ramach przedmiotów teoretycznych i praktycznych.

Wszystkie informacje o terminach, dokumentach na stronie: https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/kierunek/polonistyka/.

Kierownik: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW

Kontakt:

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
e-mail sekret1@ukw.edu.pl

 

Information

Tuition fee:
1800 zł za semestr
Duration of the course:
3 semestry
Added on:
27 September 2017; 20:20 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2017; 20:20 (Mariola Wilczak)

See also

06.09.2016

Wiedza o kulturze

Studia skierowane są do nauczycieli lub osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i ukończone studia magisterskie o profilu humanistycznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z wykorzystaniem e-learningu. Studia realizowane w oparciu o nowoczesne platformy do prowadzenia zajęć przez Internet, co umożliwia studentom kształcenie się w domu bez konieczności, częstego przyjeżdżania na uczelnie (ponad 2/3 wszystkich zajęć realizowanych będzie on-line).

25.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

24.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia stacjonarne

24.05.2017

Logopedia - studia podyplomowe

Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy; Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.   W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech zakresów: 1. językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), 2. psychologii i pedagogiki, 3. anatomii i neurologii 4. terapii zaburzeń mowy.   Student będzie odbywał praktyki. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.   Rozpoczęcie studiów planowane jest na wrzesień 2017.Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Można już składać podania na IX edycję studiów (rok akademicki 2017/18) Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 35 osób.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.