Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Zarządzanie kulturą w administracji rządowej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych. XVI edycja

City/Town:
Warszawa
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies
Announced on:
09.05.2018

Studia skierowane są do osób zarówno pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które rozpoczynają pracę w tej dziedzinie lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą.

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

Po ukończeniu studiów będziecie Państwo wiedzieli jak:

 • zaplanować działania PR i marketingowe odpowiednie do prowadzonej działalności,
 • komunikować się z odbiorcami Państwa oferty,
 • współpracować ze społecznością lokalną,
 • wykorzystać nowe możliwości (tendencje) w przygotowaniu i realizacji działań kulturowych,
 • zarządzać zespołem pracowników i współpracowników,
 • zarządzać instytucją/ podmiotem i realizowanymi projektami,
 • przestrzegać przepisów prawa w realizowanych działaniach,
 • stosować sprawdzone, dobre praktyki w Państwa miejscu pracy.

Studia umożliwią Państwu nabycie umiejętności:

 • skutecznego promowania realizowanych działań,
 • zaplanowania i realizowania współpracy w partnerstwie,
 • uwzględniania we wszystkich realizowanych działaniach kwestii zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym i społecznym,
 • identyfikowania potrzeb instytucji/ podmiotu i zaplanowania strategii rozwoju.

Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa i reklamy, znawcy programów europejskich, menadżerowie kultury, praktycy.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota i niedziela w godz. 9.00-16.00) w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Kierownik studiów: dr hab. Agata Roćko – profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich PAN. Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej WNH UKSW w Warszawie w latach (2009–2017), nagrodzona w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce I nagrodą w kategorii instytucjonalnej za wdrażanie nowoczesnych technologii, metod, organizacji przy realizacji kursów finansowanych z programów unijnych EILC.
agata.rocko@ibl.waw.pl, tel. 602-430-795.


Information

Tuition fee:
2100 zł za semestr; wpisowe: 300 zł
Duration of the course:
2 semestry (180 godzin)

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.