Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.09.2022 g.18:00
Added on: 28.09.2022

210. Wieczór na Harendzie. "Wykrzesać pokrewieństwo burzy. Jana Kasprowicza drogi do wielkości"

Type of the event:
Meeting
City or town:
Zakopane

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaprasza na 210. Wieczór na Harendzie. Gośćmi domu Marii i Jana Kasprowiczów będą: prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, dr Marcin Jauksz i mgr Karol Jaworski, redaktorzy książki „Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Jana Kasprowicza drogi do wielkości.

plakat 210. Wieczoru na Harendzie

Prezentowany podczas spotkania zbiór zawiera szkice o różnych sferach aktywności literackiej Jana Kasprowicza, która w swojej ważnej części była związana z szeroko pojętą – bo obejmującą również Kujawy – Wielkopolską. Stąd też poeta w Wielkopolsce i jej stolicy, Poznaniu, cieszył się szczególnym uznaniem i tu – przed II wojną światową – także ze względu na otrzymany przez miasto cenny księgozbiór twórcy, niestety zniszczony w trakcie okupacji niemieckiej – rozpoczęły się naukowe badania nad jego spuścizną, angażujące filologów związanych zarówno z Uniwersytetem Poznańskim, jak i innymi ośrodkami akademickimi. W kontekście refleksji nad zawartością tomu omówione zostaną perspektywy współczesnej refleksji badawczej nad dziełem i życiem Jana Kasprowicza. Ważnym elementem dyskusji będzie omówienie roli Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicz i muzeum biograficznego jako istotnych "aktorów" w polu literacko-literaturoznawczym, pełniących funkcję służebną, uzupełniającą, a niekiedy (twórczo) komplementarną dla praktyk lektury akademickiej.

RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN – prof. zw. dr hab., pracownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UAM i współpracownik Zakładu Bałtologii, w latach 1995–1997 wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. Autor książek: „Mała historia dandyzmu” (1995), „Żagary” (1997), „Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty” (2004), „Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski” (2007; przekład litewski 2009), „Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce” (2013); współredaktor zbiorów „Kresy-dekonstrukcja” (2005), „Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu” (2013), „Wskrzesić choćby chwilę… Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą” (2017), „Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk” (2020); scenarzysta cyklów filmowych „Żagary” oraz „Futuryści, formiści, Nowa Sztuka” (z Wiesławem Ratajczakiem); wydawca wierszy Aleksandra Szczęsnego (w Bibliotece Poezji Młodej Polski), Wojciecha Kowalczyka (w serii Poezja i Proza Poznańskich Polonistów), ineditów i zapomnianych pism Romana Jaworskiego, korespondencji Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, antologii „Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894” (on-line); w latach 2012-2017 kierował międzyuczelnianymi badaniami „Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894”. We współpracy z Magdaleną Dziadek przygotowuje pełne wydanie korespondencji Stanisława Moniuszki.

MARCIN JAUKSZ – doktor, literaturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską „Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego”, nagrodzoną w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 roku i opublikowaną cztery lata później przez wydawnictwo Universitas. Interesuje się psychologizmem w prozie późnego wieku XIX i kształtującymi się wówczas zasadami kompozycji dzieła literackiego oraz filmowymi fabułami o dojrzewaniu na progu XXI stulecia. Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008–2009 oraz programu Fulbright w latach 2018–2019; publikował między innymi w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”.

KAROL JAWORSKI – bibliotekarz, edytor, redaktor i animator kultury. Ukończył filologię polską na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW (2010). Autor książki „Poetycka wyobraźnia dendrologiczna Jana Kasprowicza” (2012). W latach 2010–2018 członek redakcji „Wieku XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, w latach 2012–2017 sekretarz naukowy i wykonawca w projekcie NPRH „Poezja na marginesie cywilizacji”, uczestnik prac zespołowych nad edycją „Pism wszystkich” Bolesława Prusa oraz „Dzieł zebranych” Elizy Orzeszkowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, współpracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Pracuje w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa”.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wydarzenie pod patronatem i we współpracy z Warszawskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Information

Address:
Harenda 12a, Zakopane / transmisja na YouTube i na Facebooku
Fee:
Wstęp wolny
Added on:
28 September 2022; 18:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2022; 18:00 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.