Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.05.2017 - 16.05.2017
Added on: 02.02.2017

Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie / III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w

III międzynarodowej konferencji naukowej „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.


Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi.

Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania.

Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.
W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementacji, konwergencji i dziedzictwa proponujemy jednak ograniczenie pola badawczego do Europy Środkowej i Południowej, czyli części kontynentu mocno naznaczonej wielokulturowością, skomplikowaną historią, mnogością dyskursów (i nacisków) ideologicznych, a także – co niemniej istotne – postrzeganej jako peryferyjna w stosunku do wielkich centrów kulturowych. W refleksji nad tak rozumianymi adaptacjami interesują nas ujęcia teoretyczne i historyczne, do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, filozofów, etnografów i innych badaczy, których kwestia adaptacji znajduje się w ich polu zainteresowań.

Proponujemy namysł nad takimi zagadnieniami jak:

  • Nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach

  • Problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej

  • Sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami

  • Kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa

  • Kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne)

  • Koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej

  • Myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej


Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 roku pod adresem: adaptacjekatowice@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo pod linkiem:http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje/index.php

 

Z wyrazami szacunku
sekretarze konferencji
Organizatorzy konferencji

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
dr hab. Leszek Drong

sekretarze konferencji
dr Wioletta Hajduk-Gawron
dr Karolina Pospiszil

Information

Application deadline for speakers:
15.03.2017 22:30
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.