Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.05.2017 - 16.05.2017
Added on: 02.02.2017

Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie / III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w

III międzynarodowej konferencji naukowej „Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.


Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi.

Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania.

Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.
W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementacji, konwergencji i dziedzictwa proponujemy jednak ograniczenie pola badawczego do Europy Środkowej i Południowej, czyli części kontynentu mocno naznaczonej wielokulturowością, skomplikowaną historią, mnogością dyskursów (i nacisków) ideologicznych, a także – co niemniej istotne – postrzeganej jako peryferyjna w stosunku do wielkich centrów kulturowych. W refleksji nad tak rozumianymi adaptacjami interesują nas ujęcia teoretyczne i historyczne, do udziału w konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, filozofów, etnografów i innych badaczy, których kwestia adaptacji znajduje się w ich polu zainteresowań.

Proponujemy namysł nad takimi zagadnieniami jak:

  • Nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach

  • Problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej

  • Sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami

  • Kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa

  • Kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne)

  • Koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej

  • Myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej


Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 roku pod adresem: adaptacjekatowice@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo pod linkiem:http://studiapolskie.us.edu.pl/adaptacje/index.php

 

Z wyrazami szacunku
sekretarze konferencji
Organizatorzy konferencji

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Jolanta Tambor
dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
dr hab. Leszek Drong

sekretarze konferencji
dr Wioletta Hajduk-Gawron
dr Karolina Pospiszil

Information

Application deadline for speakers:
15.03.2017 22:30
Download:
Added on:
2 February 2017; 15:28 (Agnieszka Wójtowicz)
Edited on:
7 May 2017; 10:18 (Mariola Wilczak)

See also

14.09.2016

Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP zaprasza na międzynarodową konferencję „Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej”, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UAM 19 i 20 września. Program w załączniku.

02.10.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Central Europe Past and Present: Transformations of Conceptions II. (Language - Literature - Culture - Politics - Philosophy)"

Konferencja kontynnuje twórcze tradycje berneńskich konferencji poświęconych Europie Środkowej. Pierwsza z cyklu konferencji odbyła się w 2014 roku. Konferencje poświęcone Europie Środkowej dotyczą problematyzacji i rewizji najnowszych badań poświęconych temu regionowi. Koncepcja naukowego spotkania jest tak pomyślana, aby dotyczyła kilku poziomów obecności ostatnich dekad w świadomości odbiorców kultury Europy Środkowej, zwłaszcza jej wymiaru kulturowego i politycznego. Tematy wystąpień konferencyjnych powinny dotyczyć historii oraz problematyki rozwoju koncepcji Europy Środkowej pod kątem teoretyczno-metodologicznym ukazującym zmienność tych koncepcji.

01.01.2018

Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji” organizowana jest przez Wydział Polonistyki UJ.

07.11.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od adaptacji do remediacji"

Potrzeba powtarzalności i wizualizowania rozmaitych materii obecna we współczesnej kulturze skutkuje różnymi formami reinterpretacji dzieł literackich, filmowych, growych czy serialowych. Narzędzia teoretyczne dostarczane przez współczesne szkoły badawcze, w tym zwłaszcza postklasyczną teorię narracji, narratologię transmedialną i nowe orientacje w medioznawstwie (w szerokim znaczeniu, wykraczającym poza dominujący w Polsce paradygmat dziennikarski, a zatem obejmującym wszystkie reprezentacje medialne), umożliwiają wieloparametrowe analizowanie operacji intersemiotycznych i intermedialnych, pozwalające na transdyscyplinarną refleksję nad zagadnieniami adaptacji, gradaptacji, remediacji, renarracji czy retellingu. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji "Od adaptacji do remediacji" zachęcają do podjęcia refleksji nad: ● zmianami w rozumieniu kategorii adaptacji we wszystkich mediach i ujęciach medioznawczych (literaturoznawstwo, filmoznawstwo, seriolaznawstwo, groznawstwo, ludologia, komiskologia i innych); ● statusem adaptacji we współczesnych uniwersach transmedialnych (Star Wars: Kanon i Legendy, Marvel Cinematic Universe, DC Cinematic Universe, Pottermore etc.); ● odmianami adaptacji (np. adaptacja na motywach, gradaptacja, praktyki moderskie); ● wybranymi problemami z zakresu konfliktów wykładni prawa autorskiego z praktykami doby kultury konwergencji; ● kulturą remiksu i remiksologią; ● przekładoznawstwem i filozofią przekładu; ● zjawiskami spin offu, cross-overu, rebootu, remake’u, mashupu, patchworku; ● statusem i obecnością narracji zależnych (interquel, midquel, sequel, prequel); ● przekładem intersemiotycznym i intermedialną transpozycją (A. Hejmej); ● technikami multimodalnymi w narracjach literackich i nieliterackich; ● narracjami i światami transmedialnymi (w szczególności w zakresie relacji między treściami kanonicznymi i niekanonicznymi); Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres adaptacjairemediacja@gmail.com mija 5 grudnia 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: ● abstrakt (max. 600 słów); ● notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy ● numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10.01.2017 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie elektronicznej (Open Access, na licencji CC BY 4.0) w ramach recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (factaficta.org/pp) lub specjalnego wydania czasopisma „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (udostępnionych w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego, którego redakcja zdecyduje się na współpracę z organizatorami.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.