Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.10.2017 - 26.10.2017
Added on: 16.02.2017

Biblia oświeconych

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym mają zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
 
B I B L I A    O Ś W I E C O N Y C H
 
która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–26 października 2017 roku.
 
Biblia – Księga Święta, dla wiernych natchniona przez Boga – zajmuje miejsce wyjątkowe w kulturze świata, stanowiąc równocześnie jeden z głównych filarów kultury i cywilizacji europejskiej. Należy do tych dzieł literackich, które nieustająco wzbudzają zainteresowanie. Tematy, opowieści, motywy, wątki biblijne na przestrzeni wieków znajdowały i nadal znajdują odzwierciedlenie w literaturze i sztuce wielu narodów. Na zasadach etycznych zawartych w Biblii budowano wizje społeczeństwa, a także kreślono ideał człowieka jako jednostki i jako członka wspólnoty. Przez wieki  była  najwyższym autorytetem i  źródłem mądrości. Rozwój nowej wiedzy, który przyniosło stulecie XVII a następnie oświecenie, wzmocnił ufność w niezależną siłę ludzkiego rozumu oraz w skuteczność konstruowanych racjonalnych modeli myślowych pozwalających uporządkować, zrozumieć i opisać świat, siebie samego a nawet tajemnice wykraczające poza otaczającą człowieka rzeczywistość, w tym sprawczą przyczynę świata. Myśl oświecenia nie była wszakże jednolita, wędrowała w czasie i przestrzeni, budując odrębności lokalne. Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym dotychczas zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł.  Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.  
 
Obrady będą się toczyć wokół następujących, zaproponowanych przez Organizatorów zagadnień, co nie wyklucza innych tematów, bliskich Badaczom:
 
▫  Biblia jako źródło inspiracji artystycznych  ▫ Biblia w świadomości literackiej epoki ▫ Biblia i filozofia ▫ Biblia i nauka ▫ Biblia i edukacja   ▫ Biblia i wolnomyślicielstwo ▫ Oświeceniowe lektury Biblii ▫ Oświeceni wobec Biblii nieoświeconych
 
▫ Nowa hermeneutyka biblijna ▫ Biblia w ewangelizacyjnej działalności Kościołów ▫ Biblia a dążenia do modernizacji kultury religijnej ▫ Biblia i modlitwa
 
▫ Aktualizacja tekstów biblijnych ▫ Desakralizacja Świętego Tekstu ▫ Podróże z Biblią   

Na zgłoszenie tematu planowanego wystąpienia wraz z półstronicowym uściśleniem jego tematyki i zakresu czekamy do 31 marca 2017 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Organizatorzy nie przewidują  opłaty konferencyjnej, nie pokrywają kosztów podróży i pobytu, gwarantują natomiast skromny poczęstunek.

Planowane jest wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego o charakterze monografii zbiorowej.  Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres Pracowni Literatury Oświecenia: oswiecenie.ibl@wp.pl.              

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz       

Dr Magdalena Ślusarska

Warszawa,  24 stycznia 2017 roku.

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2017 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.