Polish Studies Bulletin
Date of the event: 28.11.2017 g.11:30
Added on: 26.11.2017

Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego / spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Bańskiej Bystrzycy

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Mariola Wilczak i Sylwia Pikula. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.

W spotkaniu udział wezmą:

1. doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

2. dr Bożena Kotuła, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

3. Mgr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

4. dr Mariola Wilczak, redaktor naczelna Biuletynu Polonistycznego

5. dr Sylwia Pikula, Biuletyn Polonistyczny

6. mgr Miłosz Waligórski, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

7. doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

8. Mgr. Anita Račáková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

9. PaedDr. Milan Jozek, PhD.,Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

10. mgr Zuzana Obertova,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Organizatorzy spotkania:

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

mgr Miłosz Waligórski


Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zapraszamy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Information

Address:
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.