Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.10.2016 - 26.10.2016
Added on: 13.06.2016

Dramat poetycki od-nowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Dramat poetycki od-nowa, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2016 roku w Lublinie.

Podczas konferencji, której celem jest interdyscyplinarna analiza zjawisk związanych z kształtowaniem się, ewolucją, modernizacją, a także nowoczesnymi propozycjami dramatu poetyckiego, który zdaje się we współczesnej kulturze ponownie dochodzić do głosu, postaramy się od-nowa spojrzeć na fenomen tej formy wypowiedzi artystycznej.

Wychodząc od klasycznych, wciąż aktualnych rozpoznań Ireny Sławińskiej sformułowanych w szkicu Ku definicji dramatu poetyckiego, chcielibyśmy podjąć wielopłaszczyznową dyskusję, która obejmie zarówno retradycje, jak i współczesność polskiego dramatu poetyckiego w możliwie szerokim rozumieniu tego pojęcia.

Konfrontacji ze współczesnymi ujęciami metodologicznymi wymagają kwestie dotyczące różnych zagadnień. Tematykę konferencji proponujemy ująć w postaci haseł, które przedstawiamy Państwu jako katalog „otwarty":

 • wyróżniki i paradygmaty dramatu poetyckiego,
 • zagadnienia genologii i poetyki tekstu,
 • dramat liryczny, religijny, misteryjny, „wewnętrzny", subiektywny etc.,
 • dramat poetycki jako kategoria estetyczna,
 • problematyka organizacji językowej tekstu,
 • dramat poetycki z perspektywy twórców (od teorii do praktyki),
 • antropologiczny wymiar dramatu poetyckiego,
 • historyczność w dramacie poetyckim,
 • dramat poetycki jako dzieło (nie)sceniczne,
 • dramat poetycki w realizacjach teatralnych,
 • recepcja dramatu poetyckiego (dawna i współczesna): naukowa, sceniczna, krytycznoteatralna i krytycznoliteracka,
 • nowe odczytania dzieł znanych oraz przypomnienie utworów zapomnianych,
 • próby ukazania wkładu wybranych autorów w rozwój nowoczesnych form dramatu poetyckiego,
 • dramat poetycki w kontekście kulturowym,
 • dramat poetycki dziś.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 zł, w ramach której zapewniamy: obiady oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki pokonferencyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości do 2000 znaków) prosimy przesłać do 10 czerwca 2016 r. na adres dramatpoetycki2016@gmail.com

Kierownicy Konferencji:

Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Literacki im Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego)

Ks. Dr Grzegorz Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sekretarze konferencji:

mgr Dominik Gac (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Urszula Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Grzegorz Kondrasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Information

Application deadline for speakers:
10.06.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.