Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.05.2017
Added on: 22.04.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zaprasza
FONETYKÓW, JĘZYKOZNAWCÓW, NEUROLINGWISTÓW, FONOLOGÓW, HISTORYKÓW JĘZYKA, KOMPARATYSTÓW, GLOTTODYDAKTYKÓW, TEORETYKÓW KOMUNIKACJI, INTERLINGWISTÓW, DIALEKTOLOGÓW, SOCJOLINGWISTÓW, SEMIOTYKÓW, LOGOPEDÓW, PSYCHOLINGWISTÓW, FILOLOGÓW, BADACZY JĘZYKA DZIECI, BADACZY JĘZYKA MIGOWEGO, FILOZOFÓW JĘZYKA
na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. "Dźwięk „r” w języku".

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli wybitni specjaliści:
Dr. hab. Anna Bloch-Rozmej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)
Prof. zw. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dr. hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Komitet naukowy:
Dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS
Prof. zw. dr hab. Henryk Kardela
Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
Dr hab. Jerzy Żmudzki, prof. UMCS
Dr Krzysztof Kotuła
Dr Zoja Kuca

Komitet organizacyjny:
dr Marcin Mizak
dr Jolanta Knieja

Języki obrad: polski, angielski

Information

Application deadline for speakers:
08.04.2017 21:30
Application deadline for participants:
20.04.2017 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.