Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.10.2017
Added on: 21.07.2017

O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu AL SEMANTICA

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza badaczy języka do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu AL SEMANTICA, która odbędzie się 21 października 2017 r. na UMCS w Lublinie. Temat tegorocznego spotkania brzmi: O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany poglądów wśród specjalistów z takich dyscyplin naukowych jak np. językoznawstwo, logika, literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli wybitni specjaliści:
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Karwatowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
Prof. zw. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),
Prof. zw. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
 
Komitet naukowy:
Dr hab. prof. UMCS Adam Głaz
Dr hab. prof. UMCS Jarosław Krajka
Dr hab. prof. UMCS Jerzy Żmudzki
Dr hab. Agata Brajerska-Mazur
Dr Zoja Kuca
Dr Krzysztof Kotuła
Komitet organizacyjny:
Dr Marcin Mizak
Dr Jolanta Knieja

PRZESŁANIE ABSTRAKTU (250-500 słów): do 9 września 2017 r., na adres: lalsemantica@gmail.com

WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ - poprzez załączony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMA PREZENTACJI: referat

CZAS TRWANIA REFERATU: 13 minut (+7 minut na dyskusję)

INFORMACJA O PRZYJĘCIU REFERATU: do 16 września 2017 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA (100zł): do 23 września 2017 r.

PUBLIKACJA REFERATÓW: w monografii pokonferencyjnej (po pozytywnej recenzji)

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.