Polish Studies Bulletin
Date of the event: 30.05.2019
Added on: 30.05.2019

Dyrektorzy Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podpisali list intencyjny oraz umowę ramową o współpracy

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji).
Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach.
Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

Od lewej: dr hab. Błażej Brzostek (kierownik Działu Naukowego NIAiU), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu LA, IBL PAN), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN), dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU); fot. Dominik Witaszczyk, NIAiU

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN),  dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, IBL PAN), dr hab. Błażej Brzostek (Kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji NIAiU) oraz Dominik Witaszczyk (Specjalista ds. komunikacji i promocji NIAiU).

Współpraca umożliwi przybliżenie realizowanych badań naukowych, prowadzonych z jednej strony przez teoretyków, zajmujących się badaniem zależności przestrzeni, historii i społeczeństwa, z drugiej architektów i urbanistów, dążących do kształtowania świadomości społecznej w zakresie architektury i urbanistyki oraz podejmujących starania o zachowanie narodowego dziedzictwa architektonicznego. Działania te wiążą się zatem z odpowiedzią na pojawiające się problemy przestrzenne w miastach i gminach, a także z odpowiedzią literaturoznawstwa na bieżące potrzeby społeczne (jak problem z zagospodarowaniem miejsc ważnych kulturowo, naznaczonych ideowo i politycznie, nastręczających trudności decyzyjnych). To podejście wpisujące się w nurt nowej humanistyki skierowanej ku przyszłości (także humanistyki zaangażowanej), ale jednocześnie akcentującej rolę przeszłości, ciągłości kulturowej i tradycji badawczej. Efektem współpracy będzie rozbudowanie forum dyskusyjnego, działającego dotychczas w ramach projektu NPRH MNiSW Literaturoznawstwo architektoniczne, realizowanego w IBL PAN pod kierownictwem dr Aleksandry Wójtowicz. Prowadzone na tym polu prace merytoryczne docelowo zmierzają do realnego oddziaływania na środowiska decyzyjne i wskazanie na rolę badań naukowych (także analiz humanistycznych, w tym literaturoznawczych) w procesie przekształcania przestrzeni miejskiej.

(fot. Dominik Witaszczyk, NIAiU)

Information

Address:
siedziba SARP w Pałacu Konstantego Zamoyskiego w Warszawie

Related to the event


See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.