Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 29.01.2020
Added on: 29.01.2020

"Filologia Polska" 2020 - rocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Zielona Góra

Redakcja rocznika Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do składania prac poświęconych: 1) teorii „literatury stosowanej” Stefanii Skwarczyńskiej w badaniach filologicznych; 2) współczesnej literaturze popularnej.

Oficyna Wydawnicza UZ

(...) W zamierzeniu redaktorów pierwsza partia zeszytu będzie się składała z dwóch części. Inicjalna będzie dotyczyła naukowego dorobku Stefanii Skwarczyńskiej, który obejmował kilka dziedzin dwudziestowiecznej humanistyki. Interesowałyby nas rozważania na temat adaptacji w różnych obszarach badań najważniejszych teorii uczonej:

– teoretyka i historyka literatury, a tu między innymi znawczyni romantyzmu i interpretatorki twórczości Adama Mickiewicza;

– teatrologa i autorki nowatorskiej koncepcji „teatralnej teorii dramatu”;

– twórczyni współczesnej myśli genologicznej;

– inspiratorki badań nad regionalizmem.

W drugiej części chcielibyśmy uczynić przedmiotem szczegółowej refleksji pionierską koncepcję „literatury stosowanej”, którą Stefania Skwarczyńska wypracowała już w 1931 roku, a która stała się podstawą badań różnorodnych tekstów użytkowych przez literaturoznawców i językoznawców. Spośród wielu możliwych perspektyw badawczych proponujemy następujące zagadnienia o charakterze ogólnym:

– charakterystyka obszarów komunikacji nieartystycznej — w ujęciu szerokim — użytkowej;

– gatunkowy i dyskursywny wymiar komunikacji nieartystycznej;

– tendencje kształtowania się i przemian gatunków reprezentujących literaturę stosowaną/teksty użytkowe;

zarazem o charakterze szczegółowym:

– sposoby rozumienia pojęcia literatura stosowana/tekst użytkowy;

– charakterystyka tekstów użytkowych ze względu na realizację intencji: dydaktycznej, osobisto-prywatnej, naukowej, społeczno-retorycznej, czysto rozrywkowej;

– metodologiczne problemy badań nad literaturą stosowaną/tekstami użytkowymi;

– charakterystyka typologiczna konkretnych testów użytkowych (dawnych i współczesnych);

– sposoby realizacji kryterium estetycznego dla literatury stosowanej/tekstów użytkowych, które przejawia się, według Stefanii Skwaryczyńskiej, poprzez „bezwzględną zgodność utworu z jego celem praktycznym”, czyli celowości konstrukcji i funkcji testu.

Drugi segment rocznika wejdzie do działu pt. „Obszary trzecie”, który pomieści prace dwojakiego rodzaju: część pierwszą wypełnią prezentacje pisarzy oraz prozy popularnej różnych kręgów kulturowych i obszarów językowych.

W części drugiej – do współtworzenia której zapraszamy zarówno literaturoznawców, jak językoznawców – proponujemy podjąć temat intertekstualności w prozie popularnej oraz różnorakich związków tej ostatniej z tradycją literacką i kulturową. Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia”i in.). Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach):http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz.

Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie debaty naukowej — Sekretariat

(fragment zaproszenia)

REDAKCJA

Marzanna Uździcka

Tomasz Ratajczak

Aneta Narolska

Radosław Sztyber

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.