Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.09.2018 - 21.09.2018
Added on: 04.12.2017

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania / Międzynarodowa konferencja naukowa

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania", która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 września 2018 roku

Ogranizatorzy zachęcają do wystąpień poruszających następującą problematykę:

  • status polszczyzny, polityka językowa, wartość języka i kultury polskiej;
  • strategie rozwoju polszczyzny (środki, narzędzia, sposoby);
  • problemy wielojęzyczności i wielokulturowości;
  • nauczanie polszczyzny jako języka drugiego,
  • kompetencje, powinności i przywileje nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego (próba stworzenia nowego modelu wykładowcy);
  • świadomość użytkowników polszczyzny;
  • promocja polskiej kultury i języka w kraju i poza jego granicami (zadania dla państwa, ministerstwa, samorządów terytorialnych, wydawców, tłumaczy, ekspertów, artystów, etc.);
  • popularyzacja języka polskiego wśród cudzoziemców (kultura popularna, film, muzyka, media).

W czasie konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Information

Application deadline for speakers:
30.03.2018
Fee:
400 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.