Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.10.2016 - 19.10.2016
Added on: 02.04.2016

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Przedmiotem refleksji naukowej w trakcie planowanej konferencji pragniemy uczynić gwarę i jej wartość ujmowaną w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Proponujemy, aby szczególną uwagę skierować na takie obszary badawcze, jak: gwara jako narzędzie komunikacji (w tym dynamika rozwojowa gwar, funkcjonowanie gwary w świadomości jej użytkowników, wartościowanie gwary, gwara wobec przemian cywilizacyjnych; gwara a inne odmiany polszczyzny; gwara jako wykładnik tożsamości kulturowej (w tym leksyka i frazeologia gwarowa jako świadectwo kultury materialnej i duchowej wsi); językowy obraz świata w gwarach; gwara w funkcji tworzywa artystycznego (język folkloru); gwara jako środek budowania więzi społecznych (m.in. jako czynnik integrujący społeczność lokalną); gwara jako środek stylistyczny w tekstach artystycznych (literatura, film) oraz użytkowych (media, reklama i inne); gwara utrwalona w źródłach historycznych.

Proponowana tematyka stanowi przedmiot zainteresowań wielu językoznawców z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Mamy nadzieję, że organizowana przez nas konferencja stanie się forum wymiany myśli, obserwacji i wyników badań dotyczących roli gwary jako narzędzia komunikacji oraz czynnika tożsamości społeczno-kulturowej.

Kontakt do organizatorów: jezykregionkultura@gmail.com

Information

Application deadline for speakers:
31.05.2016 21:30
Application deadline for participants:
31.05.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.