Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.09.2022 - 22.09.2022
Added on: 23.03.2022

Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność”, organizowanej przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk Oddział w Łodzi w dniach 21-22 września 2022 r. Jest to trzecie spotkanie z cyklu „Język – region – kultura”.

Obrady odbędą się w dniach 21-22 września 2022 r. (środa–czwartek) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zainteresowanych odmianami terytorialno-społecznymi języka etnicznego. Proponujemy szeroki zakres badawczy, obejmujący zarówno gwary polskie różnych regionów kraju, jak i gwary innych języków etnicznych, przede wszystkim słowiańskich (ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego, czeskiego, słoweńskiego itd.), ale także niesłowiańskich (np. niemieckiego, angielskiego, włoskiego itd.). Naczelną ideą konferencji będzie ukazanie roli leksyki gwarowej jako świadectwa kultury materialnej i duchowej dawnej wsi i jako odzwierciedlenia przemian cywilizacyjno-kulturowych wsi współczesnej.

Szczególną uwagę chcielibyśmy skierować na takie obszary badawcze, jak:

  •     słownictwo gwarowe w świadomości użytkowników gwary,
  •     leksyka gwarowa jako wykładnik tożsamości kulturowej i środek budowania więzi społecznych,
  •     transformacje leksyki gwarowej (specyfika badań nad leksyką gwarową w dobie globalizacji, przekształcenia semantyczne),
  •     leksyka z określonych pól tematycznych w gwarach (makro- i mikropola semantyczne),
  •     słownictwo określonej gwary lub zespołów gwarowych (archaizmy i innowacje leksykalne; synonimia, homonimia, polisemia jednostek leksykalnych),
  •     dziedzictwo kulturowe polskiej wsi w literaturze i folklorze (słownictwo gwarowe w procesie twórczym, metaforyka i frazeologia ludowego stylu artystycznego),
  •     językowy obraz świata w gwarze,
  •     metodologia badań leksyki gwarowej (związek leksyki gwarowej ze słowotwórstwem),
  •     dokumentowanie leksyki gwarowej,
  •     słownictwo polskich wysp gwarowych na terytorium obcojęzycznym.

Preferujemy stacjonarną formę spotkania, jednakże ze względu na dynamiczną sytuację wywołaną stanem pandemii rozważamy także wariant hybrydowy lub w pełni zdalny.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/jXs9gpsecb

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2022 r.

Komitet Naukowy    

dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan
prof. dr hab. Feliks Czyżewski
prof. dr hab. Stanisław Dubisz
prof. dr hab. Halina Karaś
prof. dr hab. Józef Kąś
prof. dr hab. Halina Kurek
prof. dr hab. Halina Pelcowa
prof. dr hab. Dorota Rembiszewska
dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
prof. dr hab. Anna Tyrpa
prof. dr hab. Bogusław Wyderka

Komitet Organizacyjny

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
dr Justyna Antczak-Kujawin
dr Mateusz Szurek

Informacje organizacyjne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 5 lipca 2022 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji –  zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” (20 pkt.).

Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji biorących udział w formie stacjonarnej wynosi 450 zł − koszty organizacyjne oraz druk publikacji.

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji biorących udział w formie on-line wynosi 200 zł − koszty organizacyjne oraz druk publikacji.

W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Information

Application deadline for speakers:
15.06.2022
Fee:
450 zł
Added on:
23 March 2022; 10:49 (Katarzyna Burska)
Edited on:
23 March 2022; 10:51 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.