Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.03.2022 - 25.03.2022
Added on: 22.11.2021

Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji / Language of the Third Millennium XII: From Language to Communication and Beyond

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Celem dwunastej edycji konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” jest integracja międzynarodowego środowiska naukowego oraz debata nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznym wymiarem szeroko pojmowanej komunikacji: interpersonalnej, społecznej, międzyjęzykowej i międzykulturowej.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do językoznawców, komunikologów, tłumaczy, neofilologów i innych badaczy z dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja otwarta jest także dla praktyków, pragnących wspólnie pochylić się nad zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki języków obcych. Wydarzenie ma służyć prezentacji osiągnięć naukowych, upowszechnieniu wyników badań oraz dyskusji, stanowiąc pomost pomiędzy teorią a praktyką, a to dzięki zaplanowanym warsztatom kierowanym do studentów:

1. Tłumacz dla integracji społecznej – warsztaty języka migowego (lub audiodeskrypcji)

2. O sukcesie w komunikacji: jak mówić, aby nas słuchano i rozumiano.

Językami konferencji będą polski i angielski.


Na każdy z referatów przewidziano 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. 

W przypadku wygłaszania referatu po polsku organizatorzy proszą o przygotowanie dłuższego streszczenia w języku angielskim – można też przygotować prezentacje w jezyku angielskim.

Terminy

Termin zgłoszenia abstraktów wystąpień (w języku polskim i angielskim): 31 grudnia 2021 (zgłoszenia elektroniczne)

Termin akceptacji zgłoszeń: 15 stycznia 2022
Termin dokonania wpłaty: 15 lutego 2022
Termin złożenia tekstów do druku w Półroczniku Językoznawczym Tertium (rocznik 2022): 30 kwietnia 2022

Wygłoszone na konferencji referaty oraz komunikaty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów będą stanowić specjalne wydania Półrocznika Językoznawczego Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) – czasopismo jest obecnie punktowane (20 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Preferujemy publikacje anglojęzyczne, ale można także zgłaszać teksty w języku polskim.

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w drugim naszym czasopiśmie The European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org – również czasopismo punktowane (20 pkt), znajdujące się w bazie Scopus).

Jeśli liczba zgłoszonych artykułów będzie wystarczająca, planujemy także wydanie polskojęzycznego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Tertium znajduje się na liście MENiS wśrod wydawnictw kategorii I- 100-punktowych).

Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na stronach naszych czasopism, a także na naszej stronie internetowej (w przypadku tomu pokonferencyjnego).

Kontakt z organizatorami: tertium2016@gmail.com

Information

Application deadline for speakers:
20.01.2022
Added on:
22 November 2021; 12:34 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 January 2022; 14:03 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.