Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.03.2018 - 23.03.2018
Added on: 14.07.2017

Otwartość w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. Otwartość w nauce i dydaktyce / konferencja z serii: Język trzeciego tysiąclecia

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w 10. edycji konferencji z serii "Język trzeciego tysiąclecia", która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 marca 2018 r. (środa-piątek).

Temat wiodący konferencji: OTWARTOŚĆ w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. OTWARTOŚĆ w nauce i dydaktyce

Zgodnie z krakowską tradycją potraktujemy to jako okazję do świętowania Jubileuszu – mija 20 lat odkąd rozpoczęliśmy organizować nasze konferencje. W związku z tym szykujemy konferencję zupełnie specjalną i gorąco zachęcamy do udziału. Zapraszamy obecnych  i dawnych członków „Tertium”, Przyjaciół „Tertium” i wszystkich, którym bliskie są cele naszego Towarzystwa.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących niehermetycznego podejścia do badań komunikacji językowej, zarówno w sytuacji, gdy ich nadawcy i odbiorcy są członkami tej samej społeczności, jak i wtedy, gdy należą do innych grup społecznych w ramach tej samej kultury, a nawet i kultur bardzo odmiennych.

Celem konferencji jest dyskusja:

1/ o języku i kulturze w perspektywie antropologicznej,

2/ o etosie polskiej nauki, czyli czy i jak łączyć paradygmaty językoznawcze w dobie interdyscyplinarności,

3/ o tym, jakie teksty warto dziś przekładać (otwarte granice przekładu),

4/ o roli humoru i folkloru w kulturze i życiu publicznym,

5/ o tym, jak przekonująco opowiadać historie - „storytelling” w pracy, nauce i sferze prywatnej,

6/ o zaangażowaniu studentów w życie naukowe.

W kręgu tematów konferencji znajdują się także różne aspekty komunikacji:

pragmatyka komunikacji międzykulturowej, kreatywność i tradycja w komunikacji wewnątrzkulturowej, komunikacja w sztuce, dyskurs religijny, komunikacja w rodzinie i różnych grupach wiekowych, specyfika komunikacji płci społeczno-kulturowej, komunikacja w edukacji, komunikacja w firmach i biznesie.

Swój udział w konferencji jako goście specjalni dotychczas potwierdzili: prof. Jerzy Bartmiński, prof. Tadeusz Sławek, prof. Maciej Edel
Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej. 

Terminy

Termin zgłoszenia abstraktów wystąpień: 15 listopada 2017.

Termin akceptacji zgłoszeń: 30 listopada 2017.

Termin dokonania wpłaty: 20 stycznia 2018.

Termin złożenia tekstów do druku: 1 września 2018.

Opłata konferencyjna wynosi:

Pełna: 590 zł

Dla członków Towarzystwa Tertium: 400 zł (lub 480 zł wraz ze składką za rok 2018) (warunkiem jest opłacenie składki za rok 2017 i 2018 - 80 zł rocznie). Zniżkowa opłata dla studentów i doktorantów 400 zł (pod warunkiem opłaty składki za rok 2018)

Wpłaty prosimy dokonać na następujące konto z dopiskiem „Opłata konferencyjna JTT10”:

Krakowskie Towarzystwo Tertium,

Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków, ul. Dunajewskiego 7

Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, spotkanie integracyjne, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje natomiast kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w czasie konferencji. Prosimy rezerwować miejsca noclegowe we własnym zakresie.

Wygłoszone na konferencji referaty oraz teksty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów pozytywnie zrecenzowane przez Radę Naukową i redakcję serii "Język a komunikacja" zostaną wydrukowane w tomach monograficznych.

Planujemy także specjalne wydanie Półrocznika  Językoznawczego Tertium – redakcja będzie składać autorom indywidualne propozycje publikacji w tym piśmie (www.journal.tertium.edu.pl).

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji  w innym naszym czasopiśmie European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org). Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na naszej stronie internetowej (www.tertium.edu.pl).

W ramach konferencji odbędzie się doroczne statutowe Zebranie Ogólne członków Towarzystwa. Zapraszamy członków Tertium do licznego udziału. Przewidujemy także wystawę książek Wydawnictwa Tertium i ekspozycję najnowszych publikacji innych wydawnictw. W ramach wystawy zapraszamy również do upowszechnienia własnych i polecanych przez Państwa pozycji.

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium"

Dr Władysław Chłopicki - Przewodniczący

Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer

Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ

Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

 

Information

Application deadline for speakers:
14.11.2017 23:00
Fee:
590 zł (pełna opłata), Dla członków Towarzystwa Tertium: 400 zł.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.