Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.05.2017 - 16.05.2017
Added on: 03.03.2017

Krytyka (literacka, teatralna, artystyczna…) między 1864 a 1939

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Organizator: Koło Literatury i Kultury Modernizmu UW

Konferencja skierowana jest do literaturoznawców, językoznawców, medioznawców, kulturoznawców, jak i historyków sztuki, muzykologów i teatrologów.

WYBRANE ZAGADNIENIA:

kryteria opisu w tekstach krytycznych – czy narzędzia opisu są stosowane przez autorów wymiennie, w zależności od dziedziny, do której przynależy analizowane dzieło, czy też dążą oni do wypracowania uniwersalnego modelu organizacji tekstu krytycznego; czy można wskazać wyróżniki fortunnej wypowiedzi krytycznej;
rozwój krytyki w związku z czasem i przestrzenią – na ile determinanty historyczne, polityczne czy geograficzne określają istotę tekstu krytycznego (częściej są inspirujące czy ograniczające?);
role i kompetencje krytyka – na ile tekst krytyczny staje się programem artystycznym lub manifestem światopoglądowym jego autora; nowatorstwo i zapożyczenia w krytyce, jaki jest związek między kompetencjami krytyka i a publicysty;
wielkie i pomniejsze dyskusje w prasie – strategie stosowane w dyskusjach prowadzonych na łamach prasy; polemika, perswazja, prowokacja w krytyce; performatywność krytyki;
model estetyki propagowany w tekstach krytycznych – zarówno postulowany, jak i ten realizowany przez autora analizowanego tekstu;
krytyka między obiektywizmem a emocjonalnym zaangażowaniem – kiedy możemy mówić o osobistym wymiarze krytyki i w jaki sposób objawia się to w tekstach prasowych, a także jak wpływa na kształt relacji między nadawcą a adresatem takiego komunikatu;
przemiany prasy na przestrzeni lat 1864–1939 – w jaki sposób zachodzące wówczas w Polsce burzliwe przemiany historyczno-kulturowe kształtowały instytucję czasopisma oraz jak wpływało to na formę tekstów i wartości propagowane w tekstach prasowych; kontekst (sąsiedztwo) tekstu krytycznego publikowanego w danym numerze pisma i jego znaczenie;
wypowiedź krytyczna jako intertekst –czy krytyka może funkcjonować w dokumencie osobistym; jak perspektywa prywatna może kształtować namysł nad dziełem; relacja między lekturą własną (odbiorem indywidualnym) a tekstem krytycznym;
specyfika języka krytyki literackiej – jakie czynniki wpływały na zmiany
krytyka literacka jako wzór uznawany lub zaprzeczony w wypowiedziach krytycznych odnoszących się do różnych dziedzin sztuki;
krytyka jako aktywność normotwórcza i jako twórczość artystyczna – na jakie pytania i potrzeby odpowiada test krytyczny, jak w różnych wypowiedziach krytycznych kształtowana jest relacja autor dzieła – krytyk – odbiorca (omawianego dzieła i tekstu krytycznego);
literatura jako przedmiot krytyki teatralnej, artystycznej, filmowej – w jaki sposób i w jakich funkcjach pojawiają się uwagi o literaturze w krytyce nie-literackiej;
sposób ukształtowania tekstu krytycznego a problemy genologiczne – jak wybrane gatunki prasowe zmieniały się na przestrzeni lat, a także gdzie – wobec przemian dokonujących się w prasie wskazanego okresu – sięgają granice tekstu krytycznego oraz czy istnieje zasadność ścisłego definiowania i klasyfikowania tekstów krytycznych.

OPŁATA KONFERENCYJNA 150 zł

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.