Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.09.2017 - 04.04.2018
Added on: 26.07.2017

Krytycy i ich pokolenia

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Bydgoszcz

     U n i w e r s y t e t  K a z i m i e r z a  W i e l k i e g o  w  B y d g o s z c z y

                               Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

 

           Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do drugiego tomu serii wydawniczej Oblicza Nowoczesnej i Ponowoczesnej Krytyki Literackiej (pierwszy tom Krytyka po przełomie… ukazał się w roku 2016; www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/nowosci).

Tym razem przedmiotem dyskusji pragniemy uczynić kwestię ujętą w tytule:

Krytycy i ich pokolenia.

O tzw. krytyce towarzyszącej od Młodej Polski do czasów najnowszych

Chcielibyśmy z perspektywy drugiej dekady XXI wieku przyjrzeć się kategoriom pokolenia, pokoleniowości i – przede wszystkim - krytyki pokoleniowej, perturbacjom, jakim podlegały one w czasie od modernizmu po chwilę obecną; zastanowić się nad tymi momentami rozwoju naszej literatury, gdy kategoria pokolenia literackiego i krytyki pokoleniowej odgrywały większą bądź mniejszą (z jakich powodów?) rolę. Problematyka pokoleń nadal bowiem wydaje się interesująca dla badaczy (zob. np. „Teksty Drugie” 2016, nr 1).

Proponujemy do rozważenia następujące zagadnienia:

- krytyka towarzysząca: geneza określenia, jego definicje oraz warianty zjawiska (estetyzujący, socjologizujący i inne),

- krytyka towarzysząca a krytyka pokoleniowa,

- sylwetki i krąg refleksji krytyków tego zakresu od XIX do XXI wieku,

- spory i debaty krytyczne wokół pokoleń literackich w świetle dzisiejszych badań,

- krytyk jako programotwórca własnej formacji rówieśniczej,

- pisarze-krytycy i krytycy-pisarze wobec swoich generacji,

- rola krytyki towarzyszącej w dyskusjach i sporach krytycznych o charakterze międzypokoleniowym,

- filozoficzne, ideowe i światopoglądowe podwaliny wybranych pokoleniowych propozycji krytycznoliterackich,

- osłabiona pozycja pokolenia w rozwoju literatury i jej krytyczne wykładnie,

- pokolenia „hipotetyczne” jako wytwór kreacyjnej działalności krytycznej,

- recepcja aktywności krytyki towarzyszącej,

- krytyka nie-towarzysząca wobec krytyki towarzyszącej,

- ugrupowanie literackie a pokolenie w opinii krytyki rówieśniczej,

- pisarz i „jego” krytyk (oraz łączące ich więzi),

- relacje rówieśnicze krytyk - pisarz w świetle dokumentów i archiwów,

- krytyka emigracyjna w ujęciu generacyjnym,

- o korzyściach i ograniczeniach lektury z perspektywy krytyki towarzyszącej,

- retoryka generacyjnej narracji krytycznoliterackiej,

- krytyka towarzysząca i jej media (od periodyków generacyjnych po dyskursy w sieci).

Oczywiście, temat prowokuje do wypowiedzi również i w obrębie wielu innych szczegółowych zagadnień, do znacznego poszerzenia repertuaru refleksji; otwarci jesteśmy na dodatkowe konkretyzacje i konceptualizacje.

Na informacje o propozycjach Państwa tematów oczekujemy do 15 września 2017 roku, na gotowe teksty do 4 kwietnia 2018 roku pod adresem internetowym redaktorów z Komitetu Redakcyjnego.

Po odbiorze propozycji tematów nadeślemy Państwu naszą odpowiedź (do końca września 2017 roku) wraz ze wskazówkami redakcyjnymi.

 

Komitet Redakcyjny Serii:

Dr Agnieszka Grzelak (agnieszka.grzelak@wp.pl)

Dr hab. Marek Kurkiewicz (marekkurkiewicz@ukw.edu.pl)

Dr hab. Robert Mielhorski, prof. UKW (mielhorski.krytyka@wp.pl)

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.