Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.09.2019 - 28.09.2019
Added on: 19.03.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska Uniwersytet Śląski) - dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) - dr hab. prof. UŁ Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki) - dr hab. Witold Wojtowicz (Uniwersytet Szczeciński).
Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym, podstawowym dla refeksji o wiekach dawnych:

  •  nowe odczytania dawnych tekstów,
  • tradycje kultury dawnej, recepcja literatury Zachodu,
  • historyczne lektury dawnych dzieł,
  • nowe edycje – nowe źródła do wiedzy o przeszłości,
  • dawne wydania tekstów staropolskich i ich oddziaływanie,
  • szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami,
  • kontynuacje - spotkania z tradycją dawnej literatury.

Organizatorzy nie wyznaczają sztywnych barier chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.

Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych - przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną”
miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 15 czerwca 2019 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura_pobierowo@interia.pl .
Opłata konferencyjna wyniesie 270 zł (doktoranci, studenci) oraz 400 zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni).
W jej ramach organizatorzy zapewniają dwa noclegi i wyżywienie.

Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane na początku lipca 2019 roku.
Przewidujemy publikację pokonferencyjną.

Program wydarzenia - w załącznikach.

Information

Address:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie)
Application deadline for speakers:
15.06.2019
Application deadline for participants:
15.06.2019
Fee:
270 zł (doktoranci, studenci); 400 zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni)

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.