Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.04.2016 - 22.04.2016
Added on: 28.11.2015

Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych / VIII konferencja Polowska z cyklu „Świat Wincentego Pola"

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Others

Instytut Filologii Polskiej KUL, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Dworek Wincentego Pola mają zaszczyt zaprosić na VIII konferencję Polowską z cyklu „Świat Wincentego Pola”, połączoną z organizowaną przez Dworek Wincentego Pola wystawą wydań Mohorta pt. „Mohort. U źródeł Kresów”.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. Tematem spotkania będą: „Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych”, a myślą przewodnią konferencji słowa poety:

"Ktoby to myślał, ktoby się spodziewał, / Że gdzieś za światem w bodziakach Czehryńskich, / Że gdzieś na kresach niegdyś Ukraińskich / Taki świat dzielny i uroczy bywał?" ("Mohort. Do Edwarda Tadeusza Bielinskiego")

Należy pamiętać, że nieco dziś zapomniany "Mohort" (1854), w okresie niewoli narodowej porównywany był z "Panem Tadeuszem". Pol skupił w utworze wszystko to, co dawna Polska miała wartościowego. Odchodzącą w cień przeszłość utrwalał (idealizował?) i przekazywał pamięci, tak jak Mickiewicz swoich ostatnich woźnych trybunału. Postać starego porucznika z ukraińskich kresów jest symbolem staropolszczyzny orężnej, wolnej, pobożnej. Symbolem, który miał przypominać: takie były ojców cnoty, tak żyli i umierali. Pol, jak Mickiewicz, zestawił dwa światy: wymierający stary i nowy, odmienny mniejszy duchem, choć nie różny zasadniczo. Tym światom warto się przyjrzeć.

Punktem wyjścia konferencyjnych rozważań będzie twórczość Wincentego Pola. Nie jest to jednak przestrzeń zamknięta. Jak zawsze nadrzędnym tematem będzie "Świat Wincentego Pola" rozumiany bardzo szeroko: jako świat przedstawiony przez poetę i świat opisywany przez geografa i etnografa, ale też świat, w którym Pol żył, walczył, nauczał…

Organizatorzy zapraszają więc historyków literatury i sztuki, językoznawców, historyków, przyrodników, filozofów i wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swą wiedzą o Kresach jako wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej we wszystkich możliwych aspektach.

Propozycje zagadnień badawczych:
  • Kresowiacy – pisarze, artyści i ich spuścizna;
  • Wincenty Pol a szkoła ukraińska – modele twórczości;
  • Kresowy rycerz, heros, zdrajca – w literaturze i historii;
  • Kresy – historia i wyobraźnia;
  • Językowy obraz Kresów;
  • Kresowizmy;
  • Kulturowy wymiar Kresów;
  • Kresowe narracje epickie i bohaterskie (rapsod, gawęda, poemat);
  • Prowincja, peryferie, pogranicza w literaturze i sztuce XIX w.;
  • Mity kresowe w literaturze i sztuce XIX i XX w.

Zaproszenie kierujemy również do doktorantów zainteresowanych archiwaliami. Do nich adresowane będą warsztaty, których celem ma być prezentacja różnych rodzajów źródeł specjalistycznych oraz sposobów pracy archiwalnej. Warsztaty pt. „Od manuskryptu do edycji krytycznej” odbędą się w  Dworku Wincentego Pola i będą wykorzystywały zgromadzone tam zbiory rękopiśmienne.

Konferencja planowana jako spotkanie interdyscyplinarne odbędzie się w salach Dworku Wincentego Pola i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zgłoszenia wraz z abstraktem planowanego wystąpienia (maksymalnie 1800 znaków) prosimy przesyłać (na załączonym formularzu) do 15 stycznia 2016 na adresy mailowe organizatorów: malgorzata.krol@kul.pl; malgorzata.nowak@kul.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu (Instytut Filologii Polskiej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem "konferencja Polowska"). Przewidujemy opłatę konferencyjną: 350 zł (koszt noclegu, obiadu i obsługi barku kawowego). Uczestnicy-doktoranci wnoszą opłatę niższą: 150 zł.

W lutym 2016 r., zgłoszonym uczestnikom, prześlemy informacje dotyczące: objętości referatu, szczegółowego programu i terminu wniesienia opłaty konferencyjnej. Przewidywany jest druk wygłoszonych wystąpień.

Z wyrazami szacunku organizatorzy:
dr hab. Małgorzata Król (IFP KUL)
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska (IFP KUL)
dr Tadeusz Piersiak (TLiAM)

Information

Application deadline for speakers:
15.01.2016 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.