Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.05.2017 - 16.05.2017
Added on: 19.02.2017

Nauczanie praktyczne w naukach społecznych. Edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
Educators

Praktyczne nauczanie w naukach społecznych jest bardzo modne, jak i konieczne. Od kilku lat można zaobserwować w Polsce tendencję do wdrażania tak zwanej metody projektowej. Szczególnie w naukach społecznych i humanistycznych projekty coraz częściej zastępują stresujące egzaminy i zaliczenia. Jednak nowe media wymuszają na wykładowcach ciągłe dokształcanie i stosowanie dużo bardziej atrakcyjnych form prowadzenia zajęć. Wymiana doświadczeń wykładowców-praktyków w tym zakresie wydaje się koniecznością. W trakcie konferencji chcemy poruszyć wiele zagadnień praktycznych, które przekładają się bezpośrednio na jakość nauczania, nie tylko w szkołach wyższych.

Przewidujemy dyskusję i wymianę doświadczeń w ramach trzech sekcji:

  • Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – doświadczenia polskie
    i międzynarodowe,
  • Edukacja medialna – postulat czy praktyka?
  • Nowe metody dydaktyczne w nauczaniu o mediach – studia przypadków praktyków ze szkół średnich i wyższych.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (w jej ramach wyżywienie: dwa obiady i kolacja, przerwy kawowe oraz publikacja artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin

mBank SA O/Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 6

20-002 Lublin

73 1140 1094 0000 2905 1600 1137

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do 9 kwietnia 2017 r.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Lidia Pokrzycka: lpokrzyc@wp.pl

dr Anna Granat: agranat@interia.eu

Information

Application deadline for speakers:
09.04.2017 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.