Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.09.2019 - 26.09.2019
Added on: 12.03.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej: Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym, która odbędzie się w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka) w dniach 24-26 września 2019 roku.

Proponowane zagadnienia:

· refleksja teoretyczna na temat znaczenia pojęć: pieśń religijna – pieśń kościelna – piosenka religijna; muzyka – religijna, kościelna, sakralna i liturgiczna;

· sytuacja prawna śpiewu i muzyki we wspólnotach religijnych;

· śpiew i muzyka w kontekście liturgicznym;

· tradycja i nowatorstwo słowno-muzycznych utworów religijnych;

· korelacja między tekstem a melodią w pieśniach i piosenkach religijnych;

· język pieśni i piosenek religijnych;

· problem modernizacji tekstów dawnych pieśni i piosenek religijnych;

· źródła polskich pieśni religijnych;

· repertuar polskich śpiewników – perspektywa porównawcza;

· analiza i interpretacja wybranych pieśni i piosenek religijnych;

· sacrum i profanum w pieśniach i piosenkach religijnych;

· wątki teologiczne w pieśniach i piosenkach religijnych;

· miejsce i rola pieśni i piosenek religijnych w szkolnej i pozaszkolnej edukacji dziecka;

· rola pieśni i piosenek religijnych w kształtowaniu etosu patriotycznego;

· kulturotwórcza rola pieśni i piosenek religijnych.

Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują listy możliwych do podjęcia tematów. Organizatorzy zachęcają do wymiany poglądów i doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i dydaktycznej. Zaproszenie kierują nie tylko do językoznawców i teologów, ale także do przedstawicieli innych dyscyplin – kompozytorów, muzyków, muzykologów, historyków, literaturoznawców, teatrologów, filmoznawców, antropologów kultury, psychologów, pedagogów, socjologów.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres sekretarza konferencji: jankoszmagdalena@gmail.com najpóźniej do 15 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wraz z decyzją o akceptacji zgłoszonego tematu.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia, wycieczki, materiałów konferencyjnych oraz druku monografii pokonferencyjnej.

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2019
Fee:
350 zł

See also

16.03.2016

Kazanie wobec literatury - dawniej i dzisiaj

Katedra Literatury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję Kazanie wobec literatury - dawniej i dzisiaj.

19.09.2016

Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów mają zaszczyt zaprosić na VIII Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), która odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2016 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (ul. Fredry 10) i w siedzibie PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29).

05.03.2018

Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy - konferencja naukowa

 Zakład Literatury Powszechnej i Komparatystyki IFPiK UKW oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Komisja Komparatystyczna) zapraszają na konferencję naukową Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy, która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2018 r. Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Karola Szymanowskiego 3; wejście główne od strony Ronda Wielkopolskiego, sala 2.28 - Pracownia Pamięci Bydgoszczan i Regionu).

14.07.2017

Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej

Wybitny socjolog religii Peter L. Berger, niegdyś zwolennik teorii sekularyzacji, w pracy "The Desecularization of the Word" (1999) zmienia dawne przekonania i pisze: „świat jest dziś tak samo religijny, jak był niegdyś, a w niektórych dziedzinach jeszcze bardziej”. Ta konkluzja stawia „na głowie” stanowisko, które długo dominowało w kulturze europejskiej. Czołowi myśliciele XIX wieku, August Comte i Karol Marks, uważali że modernizacja wraz z industrializacją, urbanizacją i wzrostem wykształcenia społeczeństwa doprowadzą do marginalizacji religijności.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.