Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 03.10.2016 - 06.10.2016
Added on: 17.03.2016

Romantyzm i polityka

Type of the event:
Conference

Zakład Literatury i Kultury XIX w. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Romantyzm i polityka".

Konferencja odbędzie się w dniach 3-6 października 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.

Konferencję chcielibyśmy poświęcić funkcjonowaniu związków romantyzmu i polityki zarówno w XIX wieku, jak i w okresach późniejszych aż do współczesności. Interesować nas będzie, w jaki sposób romantyczne myślenie o narodzie, państwie i życiu publicznym wpływało na dyskurs polityczny w różnych okresach. Ważne są zarówno działania o charakterze praktycznym, jak tworzenie, programy i sposoby działania ugrupowań politycznych i ruchów społecznych, jak i refleksja teoretyczna i filozoficzna. Proponujemy podjęcie refleksji nad samym pojęciem „romantyzmu politycznego” i jego literackimi i kulturowymi przejawami, np. w filmie, teatrze czy sztukach plastycznych. Ciekawe byłoby poruszenie kwestii związanych z romantyzacją biografii działaczy politycznych, ale też politycznych uwikłań twórców. Na pewno doniosłe znaczenie ma tutaj także „długie trwanie” romantycznych mesjanizmów i dyskurs wokół postaw mesjanistycznych w różnych okresach naszej historii i kultury. Styk romantyzmu i polityki to także spory, dyskusje, rozrachunki,  bunt wobec tradycyjnych postaw i wynikające z nich pytania o polską narrację historyczną, tożsamość narodową, stosunek do obcych, nasze miejsce w Europie.

Podajemy kilka przykładowych zagadnień wartych, naszym zdaniem, podjęcia przez uczestników konferencji, ale jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie inne propozycje tematyczne:

- wpływ tradycji romantycznej na język dyskursu publicznego;
- związki twórców kultury z polityką;
- myśl polityczna i koncepcje patriotyzmu wobec wzorców romantycznych;
- Dmowski – Piłsudski – dwa romantyzmy w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
- dyskursy emancypacyjne wobec romantyzmu;
- wątki mesjanistyczne we współczesnej  literaturze, kulturze i życiu publicznym;
- każda epoka ma swojego Mickiewicza;
- socrealizm wobec romantycznej spuścizny;
- „Solidarność”  i stan wojenny wobec paradygmatu romantycznego;
-  romantyczne narracje o katastrofie smoleńskiej;
- spory o prawo do spuścizny romantycznej;
- „długie trwanie” romantycznej religii patriotyzmu;
- postromantyczne demitologizacje postaci i wydarzeń historycznych;
- romantyzm a polityka historyczna.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, która pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku w Pobierowie oraz dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej, która ukaże się w 2017 roku.

Na zgłoszenia referatów oczekujemy do 30 kwietnia na adres e-mailowy: romantyzm.polityczny@gmail.com

Organizatorki:
dr hab. prof. US Danuta Dąbrowska
mgr Marta Bukała
mgr Dominika Gruntkowska

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2016 21:30
Fee:
400 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.