Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.11.2016 - 19.11.2016
Added on: 29.05.2016

Schulz – słownik mówiony

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Historii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UG

Pracownia Schulzowska w Instytucie Filologii Polskiej UG

organizują ogólnopolską konferencję naukową

„Schulz – słownik mówiony"

Gdańsk, 18-19 listopada 2016 roku

 

Zapraszamy  Państwa  do  udziału  w  ogólnopolskiej  konferencji  literaturoznawczej,  której  celem będzie kontynuacja  "Słownika schulzowskiego" . Pierwsza  część słownika  powstała  z  inicjatywy  Włodzimierza  Boleckiego,  Jerzego  Jarzębskiego i Stanisława Rośka w 2002 roku. Jego autorzy już w wówczas mieli świadomość,  że w  jednej  książce  nie  da  się  zamknąć  obszernej  problematyki  obecnej  w  dziele  Brunona  Schulza  i  skonceptualizowanej  w  postaci  haseł  słownikowych.

 Liczne  i  ważne  terminy  związane z  dziełem  autora   "Sklepów  cynamonowych"   nie  znalazły  się  z  racji  objętości  w  edycji książkowej słownika. Przekonani jesteśmy, że praca nad  "Słownikiem schulzowskim"  powinna być kontynuowana i  zapraszamy Państwa do współuczestnictwa w jego tworzeniu.

W  związku  z  tym  postanowiliśmy  zorganizować  konferencję,  która  w  całości  będzie  poświęcona  prezentacji  nowych  haseł  do planowanej  kontynuacji słownika.  Opracowane  przez  Państwa  i  wygłoszone  podczas  konferencji  hasła  będą tworzyły  korpus planowanych  zeszytów  naukowych  w  całości  przedstawiających  kolejne  hasła  związane  z  życiem  i  twórczością Brunona Schulza. Forma  ustnej  prezentacji  pozwoli  na  wymianę  poglądów,  opinii  komentarzy  i  sprawi,  że  mające powstać  zeszyty  naukowe  będą wspólnym  dziełem  licznego  grona  schulzologów,  które, tak  jak  słownik  z  2002  roku, staną się  ważną  pozycją  w  badaniach  nad twórczością  drohobyckiego pisarza.

Przygotowaliśmy  dla  Państwa  listę  haseł,  którą traktujemy  jako  niewiążącą  propozycję. W osobnym pliku podajemy dla ułatwienia hasła, które znalazły się w pierwszej części słownika i  które poza kilkoma wyjątkami nie powinny się powtarzać w drugiej jego odsłonie.

Uprzejmie  prosimy  o  zgłaszanie  propozycji  nie  więcej  niż  pięciu  haseł wraz  z  krótkim  streszczeniem.  Spośród  nich  wybierzemy trzy,  z  których  dwa  będą  wygłoszone  podczas  obrad. W przyszłym słowniku zostaną opublikowane wszystkie trzy napisane przez Państwa  hasła. 

Zgłoszenia można  nadsyłać pocztą elektroniczną  na adres konferencje@schulzforum.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  Katedra Historii Literatury Instytut Filologii Polskiej UG Wita Stwosza 55; 80-308 Gdańsk, z dopiskiem „Schulz – słownik mówiony”.

Na prezentację każdego hasła przewidujemy 10 minut. Zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów do prezentacji i publikacji.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych. Pokryje ona koszty organizacyjne (częściowe wyżywienie, materiały konferencyjne) oraz koszty publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów, ale organizatorzy deklarują pomoc w ich znalezieniu.
Wpłaty proszę dokonywać na konto bankowe
nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
W tytule proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nr subkonta kf 72-16.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie tematem.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

Prof. UG dr hab Stanisław Rosiek
Prof. UG dr hab. Marcin Całbecki
Prof. UG dr hab. Piotr Millati
Mgr Anna Burzyńska
Mgr Claudia Słowik

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.