Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.09.2016 g.11:00 - 17.09.2016
Added on: 16.08.2016

Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach, Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach serdecznie zaprasza na naukową sesję: Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2016 roku w Kielcach. Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą panele dyskusyjne: Sienkiewiczowska wizja historii dzisiaj oraz Po Sienkiewiczu – nowe odsłony powieści historycznej. Konteksty popkulturowe. Wezmą w nich udział literaturoznawcy (m.in. Grażyna Borkowska, Andrzej Mencwel, Krystyna Pietrych, Jolanta Sztachelska) i pisarze (Olga Tokarczuk, Maciej Hen, Konrad Lewandowski, Kristina Sabauliaskaitė).

 

PROGRAM KONFERENCJI

15 września, czwartek

Miejsce: Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, plac Zamkowy 1

11.00- Otwarcie konferencji

11.30 - Tadeusz Bujnicki, Sienkiewicz wiecznie żywy?

Marek Pąkciński, Wiara u podstaw polis – „teologia polityczna” Henryka Sienkiewicza

Mariya Bracka, Męskość poprzez pryzmat etniczności: antagonistów etnicznych obrazy w Trylogii Henryka Sienkiewicza

Robert Kotowski,  Dziennik Marii Szetkiewiczówny

13. 20 - Jolanta Sztachelska, Henryk Sienkiewicz odchodzi w mit. Z dziejów obecności pisarza w XX i XXI wieku

Bartłomiej Szleszyński, Opowieści o honorze, ojczyźnie i wojnie na kresach imperium. Trylogia Henryka Sienkiewicza i Opowieści z meekhańskiego pogranicza Roberta E. Wegnera

Krystyna Pietrych, Czy Olga Tokarczuk prze-pisała Sienkiewiczowską Trylogię?

14. 20  - dyskusja

17.15 - PanelSienkiewiczowska wizja historii dzisiaj ( Grażyna Borkowska, Dariusz Gawin,  Eliza Kącka, Ryszard Koziołek, Jakub Majmurek, Andrzej Mencwel, Marek Pąkciński, KristinaSabauliaskaitė)

 

16 września, piątek

Miejsce: Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

10.00 - Tadeusz Budrewicz, Puszcza Białowieska w oczach Sienkiewicza: pamięć, piękno czy pożytek?

Wojciech Łapiński, Między heroicznością a śmiesznością. O bohaterstwie w powieściach Sienkiewicza raz jeszcze

Kornelia Sobczak, Hajduczki i podlotki. Postaci kobiece u Sienkiewicza w perspektywie recepcji młodych czytelniczek

Jacek Kubiak, Henryk Sienkiewicz – epigonizm czy „epigonalność”

Wacław Forajter, Strzelba Sienkiewicza

12.00 - Bożena Zaboklicka, Sienkiewicz zmanipulowany – recepcja polskiego noblisty w Hiszpanii

Marek Tomaszewski, Kilka uwag na marginesie recepcji Quo vadis? Henryka Sienkiewicza we Francji

Katarzyna Kościewicz, Sienkiewicz polityczny i upolityczniony. Recepcja peerelowska

Barbara Sokołowska-Hurnowicz, Rola i funkcjonowanie muzeum biograficznego na przykładzie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu

13. 30 - dyskusja

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13

17.00   - PanelPo Sienkiewiczu – nowa odsłona powieści historycznej. Konteksty popkulturowe (Agnieszka Izdebska,  Maciej Hen, Konrad Lewandowski, Filip Mazurkiewicz, Krystyna Pietrych, Bartłomiej Szleszyński, Jolanta Sztachelska, Olga Tokarczuk)

 

17 września, sobota

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach im. Witolda Gombrowicza, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13

9. 00 - Aneta Mazur, „Sprawa Bourgeta” – czyli co właściwie łączy Sienkiewiczowskie Bez dogmatu z BourgetowskimLe Disciple

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Od Ponad życiem do Wirów Henryka Sienkiewicza

Barbara Gierszewska, Współczesna recepcja filmowych adaptacji dzieł Sienkiewicza

Jan Ciechowicz, Sienkiewicz jako dramaturg

Barbara Szargot, Reinterpretacja Quo vadis w czeskim musicalu

Adrianna Adamek-Świechowska, Postmodernistyczna wizja dzieł Henryka Sienkiewicza w teatralnych transformacjach

Piotr Kubkowski, Sienkiewicz jako cyklista

12.30 - o. Andrzej Bielat OP Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej

Ireneusz Gielata, Między „piaskiem a niebem” – Sienkiewicz wobec „strasznej martwoty”

13. 10 - dyskusja i podsumowanie konferencji

15.00 - Zjazd Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.