Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.03.2018
Added on: 11.02.2018

Słowianie, my lubimy.... kobiety

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 ​​marca​​ 2018 ​​roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10).

Do udziału w konferencji z cyklu „Słowianie, my lubim…” zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych z krajami słowiańskimi.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń skupiających się na wizerunku kobiet oraz ich funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach, m.in. językowej, kulturowej, naukowej, historycznej czy społecznej. Pragniemy, aby nasza konferencja miała charakter interdyscyplinarny, stanowiąc okazję do spotkania zarówno filologów (językoznawców, literaturoznawców), jak i badaczy/badaczek zajmujących się kulturą, antropologią, socjologią, historią, religioznawstwem czy politologią. 

Zamysłem organizatorów jest ukazanie relacji pomiędzy płcią, językiem, nauką, sztuką i literaturą. Interesować nas będzie także problematyka związana z funkcjonowaniem kobiet w społeczeństwie oraz ich miejsce w/wobec tradycji w słowiańskim obszarze kulturowym. W centrum zainteresowania organizatorów znajdują się wszelkie aspekty związane z kobiecością, a jako główne zakresy badawcze proponujemy następujące pola:

  • nauka, sztuka i kultura (kobiecy kanon/kobiety w kanonie; słowiański dyskurs feministyczny; feministyczna teatrologia; konstrukcje płci, cielesności i kobiecości w sztuce i kulturze, kobieca linia tradycji);
  • język (kobiety w języku, język kobiet, asymetrie rodzajowo-płciowe w języku; seksizm językowy; luki leksykalne);
  • społeczeństwo (funkcjonowanie kobiet w przestrzeni publicznej; tradycja myśli feministycznej i działalność organizacji kobiecych; sytuacja kobiet w kulturze współczesnej i społeczeństwie; prototypowe i stereotypowe pojmowanie płci);
  • tradycja i historia (antropologia; etnografia; kobiety w historiografii i historiografia wobec kobiet; wizerunek kobiety w tekstach folklorystycznych, herstorie).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty można wygłaszać we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy/które wygłoszą referaty, otrzymają pakiet konferencyjny, a ich prace znajdą się w wydanej po spotkaniu, recenzowanej publikacji. Przewidziane są przerwy z poczęstunkiem oraz obiad dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 21 stycznia 2018 r. na adres kobiety2018@gmail.com ​lub wypełnić formularz zgłoszeniowy ​znajdujący się na stronie knsuam.amu.edu.pl/zgloszenie​. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, stopień naukowy (bez stopnia/lic./mgr), afiliację, temat referatu oraz jego abstrakt (600-1000 znaków ze spacjami). Do 11 lutego 2018 r. otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu do udziału w konferencji.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Magdalena Koch, dr Patryk Borowiak
Organizatorzy: Koło Naukowe Slawistów UAM
Sekretarz: Karolina Urbańska

Wszelkie informacje i pytania prosimy kierować na adres kobiety2018@gmail.com.
Treść zaproszenia i informacje dodatkowe dostępne są na stronie knsuam.amu.edu.pl/kobiety

Information

Address:
Poznań, (ul. Fredry 10

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.