Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.11.2019 - 16.11.2019
Added on: 10.09.2019

Sprzeciw, bunt, niezgoda. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Buntowanie się przeciw zastanym wartościom leży w ludzkiej naturze. Doskonałym dowodem na to jest m.in. zjawisko konfliktu pokoleniowego, który można ujmować zarówno w relacjach rodzic – dziecko, jak i stare – nowe, czego najlepszym przykładem jest choćby ballada Romantyczność. Reakcją na ową niezgodę mogą być tak pastisze w postaci tekstów kultury, jak i otwarta rewolucja pociągająca za sobą walkę i rozlew krwi. Sprzeciw jednak nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi, niejednokrotnie powodując cierpienie buntowników. (z zapowiedzi Organizatorów)

Organizatorzy konferencji Sprzeciw, bunt, niezgoda. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe zapraszają do namysłu nad między innymi następującymi zagadnieniami:

 • bunt, sprzeciw i rewolta w przedstawieniach kultury (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne, fotografia);
 • władza i prawo a sprzeciw;
 • rewolucje obyczajowe;
 • rewolucje modowe;
 • konflikty zbrojne;
 • dyskursy medialne; medialne obrazy sprzeciwu i buntu;
 • jednostka a sprzeciw i niezgoda;
 • dyskryminacja, mobbing – rozpoznania i przeciwdziałania;
 • kultura buntu;
 • manifestacje sprzeciwu;
 • historia a sprzeciw, bunt i niezgoda;
 • aspekty tożsamościowe;
 • kryzys ekonomiczny;
 • sprzeciw i niezgoda a religia;
 • medialne obrazy sprzeciwu i buntu;
 • bunt, sprzeciw niezgoda w mitologiach;
 • społeczne i obyczajowe aspektu buntu i sprzeciwu;
 • przemoc a bunt;
 • bezsilność i władza

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres sbnk.konferencja@gmail.com mija 25 października 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://sbnkonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Olkusz, dr Renata Iwicka, dr Barbara Szymczak-Maciejczyk

Information

Address:
ul. Grodzka 52, Kraków
Application deadline for speakers:
25.10.2019
Fee:
360 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.