Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.05.2018
Added on: 06.05.2018

Środa w Towarzystwie Literackim: Conrada romantyzm polski

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zaprasza na drugie w tym roku spotkanie z cyklu "Środa w Towarzystwie Literackim". Gościem Marii Makaruk będzie Karol Samsel - poeta, doktor, historyk literatury, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, od 2014 roku tamże pracownik Zakładu Literatury Romantyzmu oraz doktorant Instytutu Filozofii UW, autor książek Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu oraz Inwalida intencji. Studia o Norwidzie.

W orbicie tematów i problemów oddziaływania polskich lektur romantycznych na pisarstwo Josepha Conrada do dziś nie udało się wyjść poza istotny, aczkolwiek wstępnie jedynie zarysowany obszar klasycznych preliminariów. Stało się tak, co znamienne, pomimo istniejącego, częściowego stanu badań. Wraz z ramową zgodą jednak na uogólnienia nadchodził – co trzeba podkreślić – fasadowy opór wobec szczegółowych koncepcji określania wpływu, który na Conrada mógł wywrzeć szeroko rozumiany polski romantyzm. Nadal symptomatyczny pod tym względem pozostaje komentarz Zdzisława Najdera zamieszczony we wstępie do polskiego wydania Listów pisarza z 1968 roku: "Kiedy Conrad używa (a czasem i nadużywa) romantycznych czy neoromantycznych zwrotów jak <<bezkresne przestworza>>, <<niezgłębione tonie>>, <<nieubłagany los>>, <<posępne fatum>>, <<wieczyste tajemnice>>, itd. – trzeba umieć oddzielić stylistyczną powłokę od treści, która z idealizmem filozoficznym nie ma nic wspólnego: żadne niezbadane, tajemne siły losu nie odgrywają jakiejkolwiek roli przyczynowej w utworach Conrada. Niezależnie od <<duchologicznego>> czasem słownictwa cała motywacja wydarzeń utrzymana jest w ramach empirycznego prawdopodobieństwa". W ten właśnie sposób ucieleśniony został rzeczywisty paradoks w badaniach nad tzw. Conradowskim polskim zapleczem twórczości. Wraz z realnym przyrostem wiedzy o polskich kontaktach autora Księcia Romana, z krytyczną edycją korespondencji pisarza z Polakami, zabrakło intertekstualnej, kompletnej monografii oddziaływania polskiego romantyzmu na Josepha Conrada. Celem dyskusji jest debata nad współczesnym stanem wiedzy o Conradzie, a także próba wstępnej, tematycznej oraz problemowej integracji wątków romantycznych w pisarstwie autora Lorda Jima. Realna wydaje się również próba dowiedzenia, że polskim, romantycznym kluczem motywów pisarz posługiwał się w sposób wyrafinowany, złożony, a przede wszystkim – konstelacyjny, czym wytwarzał w swoich tekstach regularną mozaikę romantycznych wątków polskich. Gra z nimi (jako wyższe piętro narracji) stanowić miała ukryty, artykułowany subtelniej niż pozostałe – temat niejednego Conradowskiego utworu.

Spotkanie odbędzie się 09.05.2018, godz. 17.00.

Information

Address:
Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 17

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.