Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.06.2017
Added on: 07.07.2017

U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty

Type of the event:
Call for papers
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych do współtworzenia wieloautorskiej, recenzowanej monografii: „U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty”.

Naszym zamiarem jest zainicjowanie dyskusji wokół obszaru problemowego, który został ukształtowany przez ponowoczesne poszukiwania edukacyjne jako „pedagogika pamięci”. Jej zakres wyznaczają dwie dominujące perspektywy praktyki edukacyjnej: niemiecka – akcentująca miejsca pamięci (Gedenkstättenpädagogik) – oraz amerykańska, z wyraźnymi wpływami izraelskimi – kładąca nacisk przede wszystkim na procesy „przepracowywania” przeszłości (Teaching the Holocaust; Holocaust Studies).

Niniejsza monografia stanowi interdyscyplinarną przestrzeń refleksji i wymiany doświadczeń nad następującymi zagadnieniami:


I. POLA BADAWCZE – PAMIĘĆ JAKO FENOMEN INTERDYSCYPLINARNY
- Pamięć jako przedmiot badao pedagogicznych - interpretacje
- Statusy pamięci w naukach społecznych i humanistycznych
- Pedagogika pamięci jako praktyka edukacyjna
- Współczesne koncepcje miejsc pamięci


II. METODOLOGIA BADAŃ NAD PAMIĘCIĄ – zróżnicowana perspektywa badawcza
- Zróżnicowanie pojęć: metoda, technika, procedura badawcza
- Specyfika badań jakościowych (m.in. oral history, metoda biograficzna)
- Specyfika badań ilościowych
- Archiwistyka społeczna


III. KONTEKSTY PAMIĘCI
- Interdyscyplinarne implikacje pamięci (antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, historyczne, filozoficzne)
- Postpamięć; quasi-pamięć
- Nośniki pamięci
- Pedagogika pamięci a media (literatura, film, nowe media)

Publikacja powstaje dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz–Birkenau pod redakcją naukową dr. Piotra Trojańskiego (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie) oraz mgr Agaty Czajkowskiej (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) i ukaże się nakładem Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów osoby zainteresowane problematyką pamięci, tradycji, biografii, tożsamości, jak również prezentacją jakościowych oraz ilościowych badań empirycznych podejmowanych w kontekście ww. zagadnień.


Na propozycje artykułów czekamy do 30 czerwca 2017 roku.

Teksty można przesyłać na poniższe adresy:
agata.czajkowska@unilodz.eu
ptrojans@up.krakow.pl

Information

Added on:
7 July 2017; 12:29 (Katarzyna Burska)
Edited on:
12 July 2017; 17:13 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.