Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.08.2016
Added on: 22.07.2016

Upływa termin nadsyłania tekstów do 7. numeru czasopisma „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”

Type of the event:
Call for papers

Tytuł numeru: Pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Przekraczanie granic w literaturze dla dzieci i młodzieży

Redaktor naczelna: prof. Ewa Graczyk

Redakcja numeru: dr Monika Pomirska

Strona www czasopisma: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki

Finalna data przesłania artykułów: 10 sierpnia 2016 r.

Artykuły prosimy przesyłać na adres: monika.pomirska@gmail.com Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: martyna.wielewska@gmail.com

* Książki dla dzieci i młodzieży zajmują określone, ugruntowane miejsce w dyskursie kulturowym. Mówi się o nich, bada, analizuje i interpretuje w różnych kontekstach: historyczno i teoretycznoliterackim, pedagogicznym, antropologicznym, socjologicznym, filozoficznym. Od samego początku istnienia literatury dla dzieci, od wieku XVIII, towarzyszą temu zjawisku 2 pytania, sugestie i spory. Pytania „jak uczyć, bawiąc?”, sugestie, aby literatura dziecięca rozwijała się w kierunku „od dydaktyzmu do artyzmu” (teza K. Kuliczkowskiej), spory o wartości.

Lektury dziecięce, poddawane weryfikacji przez dorosłych: pedagogów, krytyków, badaczy oraz dziecięcych czytelników stanowią zbiór, obszar literatury, w którym panuje nieustanny ruch. Wyrazista odmienność łączy się tu z niedookreśleniem i płynnością, teksty wędrują, zmieniając np. swoje półki – z dziecięcych na dorosłe i na odwrót. Ograniczenia, wynikające z postulatywności i użytkowości literatury dziecięcej nie powodują jej zamknięcia, paradoksalnie to w niej często można powiedzieć i pokazać więcej.

Interesujące może być przyjrzenie się i zbadanie sposobów, środków i strategii, dzięki którym lektury dziecięce stają się otwarte, zawierają w sobie potencjał do wciąż nowych interpretacji. Dla opisania tego zjawiska szczególnie przydatna wydaje nam się formuła przekraczania granic, rozumiana szeroko, uwzględniająca różne aspekty obecności i funkcjonowania literatury dziecięcej w kulturze i życiu społecznym. Otwiera ona także pole do dyskusji nad pozytywnymi i negatywnymi efektami tego procesu, wtedy pojawiają się problemy i pytania o:

 zagadnienie odbioru i odbiorcy; lektury przeznaczone dla dzieci czytane przez dorosłych – kiedy i dlaczego tak się dzieje, czego dorosły czytelnik poszukuje i co odnajduje? Proces odwrotny – przejmowanie przez młodych czytelników książek nie kierowanych do nich: jakie cechy tekstu temu sprzyjają?

 istnienie gatunków i konwencji, które nie zakładają, nie preferują wieku odbiorcy, ale czytane są chętnie i w dużej ilości w określonych okresach życia. To hipoteza i pytanie, czy tylko literatura dla dzieci zakłada określonego odbiorcę, czy także literatura dla dorosłych nie apeluje w ukryty sposób do wieku czytelnika, uwzględnia jego oczekiwania i potrzeby.

 teksty pograniczne, o wyraźnie podwójnym adresie czytelniczym (np. J. Korczak, H. Górska, D. Terakowska, J. Rudniańska)

 przekraczanie norm obyczajowych, kulturowych – tematy niewygodne, kontrowersyjne, uznawane za „nieodpowiednie dla dzieci”, tabu – śmierć, cierpienie, wojna, bieda, przemoc, role płciowe, polityka.

 wykroczenia przeciw „dobremu wychowaniu” – bohaterowie niegrzeczni, nieposłuszni, zbuntowani. Dzieci kontra dorośli, przełamywanie, przekraczanie obowiązujących wzorców wychowawczych.

 literatura jako pole walki ideologicznej, granice między wychowaniem a manipulacją.

 podważenie arkadyjskiego mitu dzieciństwa, czy zastępuje go jakiś nowy, współczesny mit?

 nowe formy literackie, przekraczanie granic gatunkowych (np. pensjonarska powieść wampiryczna), komiks, książki multimedialne – kto czyta?

 wewnętrzne granice badań nad literaturą dziecięcą, możliwości wprowadzania do wypracowanych, ugruntowanych tradycją sposobów analizy i interpretacji teorii takich jak psychoanaliza, krytyka feministyczna, badania kulturowe, postkolonializm.

Więcej informacji w załączniku

Information

Application deadline for speakers:
10.08.2016 21:30
Added on:
22 July 2016; 09:44 (Sylwia Pikula)
Edited on:
22 July 2016; 09:48 (Sylwia Pikula)

See also

31.05.2016

"Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Wolność I wyobraźnia w literaturze dziecięcej będzie poświęcona aspektom wolności i wyobraźni w literaturze i książce dziecięcej, współczesnej i dawnej. 

29.05.2017

Magiczna Noc Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej

Spotkanie dla wszystkich miłośników literatury, podczas którego zostaną zaprezentowane różnorodne wątki literatury dla dzieci i młodzieży. W ramach wydarzenia najmłodsi goście będą mogli wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, zabawach i konkursach, natomiast dla dorosłych zostaną przygotowane wykłady, spotkania z pisarzami oraz prezentacje polecanej przez łódzkich filologów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

24.03.2016

Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989 roku

Zapraszamy na konferencję

10.04.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pogranicza.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.