Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.08.2016
Added on: 22.07.2016

Upływa termin nadsyłania tekstów do 7. numeru czasopisma „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”

Type of the event:
Call for papers

Tytuł numeru: Pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Przekraczanie granic w literaturze dla dzieci i młodzieży

Redaktor naczelna: prof. Ewa Graczyk

Redakcja numeru: dr Monika Pomirska

Strona www czasopisma: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki

Finalna data przesłania artykułów: 10 sierpnia 2016 r.

Artykuły prosimy przesyłać na adres: monika.pomirska@gmail.com Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: martyna.wielewska@gmail.com

* Książki dla dzieci i młodzieży zajmują określone, ugruntowane miejsce w dyskursie kulturowym. Mówi się o nich, bada, analizuje i interpretuje w różnych kontekstach: historyczno i teoretycznoliterackim, pedagogicznym, antropologicznym, socjologicznym, filozoficznym. Od samego początku istnienia literatury dla dzieci, od wieku XVIII, towarzyszą temu zjawisku 2 pytania, sugestie i spory. Pytania „jak uczyć, bawiąc?”, sugestie, aby literatura dziecięca rozwijała się w kierunku „od dydaktyzmu do artyzmu” (teza K. Kuliczkowskiej), spory o wartości.

Lektury dziecięce, poddawane weryfikacji przez dorosłych: pedagogów, krytyków, badaczy oraz dziecięcych czytelników stanowią zbiór, obszar literatury, w którym panuje nieustanny ruch. Wyrazista odmienność łączy się tu z niedookreśleniem i płynnością, teksty wędrują, zmieniając np. swoje półki – z dziecięcych na dorosłe i na odwrót. Ograniczenia, wynikające z postulatywności i użytkowości literatury dziecięcej nie powodują jej zamknięcia, paradoksalnie to w niej często można powiedzieć i pokazać więcej.

Interesujące może być przyjrzenie się i zbadanie sposobów, środków i strategii, dzięki którym lektury dziecięce stają się otwarte, zawierają w sobie potencjał do wciąż nowych interpretacji. Dla opisania tego zjawiska szczególnie przydatna wydaje nam się formuła przekraczania granic, rozumiana szeroko, uwzględniająca różne aspekty obecności i funkcjonowania literatury dziecięcej w kulturze i życiu społecznym. Otwiera ona także pole do dyskusji nad pozytywnymi i negatywnymi efektami tego procesu, wtedy pojawiają się problemy i pytania o:

 zagadnienie odbioru i odbiorcy; lektury przeznaczone dla dzieci czytane przez dorosłych – kiedy i dlaczego tak się dzieje, czego dorosły czytelnik poszukuje i co odnajduje? Proces odwrotny – przejmowanie przez młodych czytelników książek nie kierowanych do nich: jakie cechy tekstu temu sprzyjają?

 istnienie gatunków i konwencji, które nie zakładają, nie preferują wieku odbiorcy, ale czytane są chętnie i w dużej ilości w określonych okresach życia. To hipoteza i pytanie, czy tylko literatura dla dzieci zakłada określonego odbiorcę, czy także literatura dla dorosłych nie apeluje w ukryty sposób do wieku czytelnika, uwzględnia jego oczekiwania i potrzeby.

 teksty pograniczne, o wyraźnie podwójnym adresie czytelniczym (np. J. Korczak, H. Górska, D. Terakowska, J. Rudniańska)

 przekraczanie norm obyczajowych, kulturowych – tematy niewygodne, kontrowersyjne, uznawane za „nieodpowiednie dla dzieci”, tabu – śmierć, cierpienie, wojna, bieda, przemoc, role płciowe, polityka.

 wykroczenia przeciw „dobremu wychowaniu” – bohaterowie niegrzeczni, nieposłuszni, zbuntowani. Dzieci kontra dorośli, przełamywanie, przekraczanie obowiązujących wzorców wychowawczych.

 literatura jako pole walki ideologicznej, granice między wychowaniem a manipulacją.

 podważenie arkadyjskiego mitu dzieciństwa, czy zastępuje go jakiś nowy, współczesny mit?

 nowe formy literackie, przekraczanie granic gatunkowych (np. pensjonarska powieść wampiryczna), komiks, książki multimedialne – kto czyta?

 wewnętrzne granice badań nad literaturą dziecięcą, możliwości wprowadzania do wypracowanych, ugruntowanych tradycją sposobów analizy i interpretacji teorii takich jak psychoanaliza, krytyka feministyczna, badania kulturowe, postkolonializm.

Więcej informacji w załączniku

Information

Application deadline for speakers:
10.08.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.