Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.10.2022 - 22.10.2022
Added on: 19.11.2021

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Type of the event:
Congress
City or town:
Gdańsk
Organisers:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Temat Kongresu „KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej” jest wyrazem nasilającego się niepokoju, że w procesie nieustannie dokonującego się dzielenia zagubia się to, co łączy, bez względu na wszystkie specyfikacje tożsamościowe (indywidualne, społeczne, regionalne, narodowe).

Pexels

Jak piszą organizatorzy Kongresu „By jednak idea ludzkiej wspólnotowości nie miała charakteru mechanicznego, administracyjnego czy wymuszonego mocą autorytarnej – takiej czy innej – władzy powinna w naszym przekonaniu korespondować z przemyślaną ideą solidarności wykraczającej poza odmiany tzw. interesu plemiennego. Powinna być realizowana nie tyle przez deklaracje (zwłaszcza polityczne), ile właśnie w przestrzeni dydaktyki polonistycznej, poczynając od szkoły, a kończąc na uniwersytecie. Solidarność zawsze była i pozostanie największym wyzwaniem dla człowieka, ale też jego największym darem. O niezbędności solidarności świadczy również współczesna sytuacja epidemiologiczna i płynące z niej, także edukacyjne, konsekwencje. Jednak solidarność potrzebna nam jest nie tylko w czasie zagrożenia, ale i w codziennej, solidnej pracy edukacyjnej. Za sprawą tej ostatniej bowiem możemy przekroczyć znane nam, podstawowe wzorce egzystencji oraz kreować nowe i w ten sposób przyczyniać się do życia w lepszym świecie”.

Obrady Kongresu będą skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

I. W poszukiwaniu PIERWSZEGO (tj. wspólnotowego) języka. 
Jakie mamy szanse w szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej na odnalezienie języka wspólnotowego, elementarnego języka porozumienia? Proponuje się refleksję nad:
- światami równoległymi, osobnymi, antagonistycznymi, wykluczającymi się na różnych poziomach życia społecznego, kulturowego, naukowego, jak również nad problemem na ile to wykluczanie ma charakter rzeczywisty, a na ile sztuczny, budowany przez eksponowanie różnic, przy pomijaniu tego, co mimo wszystko łączy;
- poziomami uczestnictwa w kulturze;
- miejscem polonistyki na mapie dyscyplin naukowych, zwłaszcza wobec rozwoju wiedzy szczegółowej w naukach ścisłych i przyrodniczych;
- edukacją polonistyczną wobec uwarunkowań społecznych, wpływu mediów społecznościowych, Internetu, itd.;
- jaka wspólnota jest nam potrzebna? Jak wyznaczać granice wspólnotowości, by nie przekształcić jej w autorytarny przymus jednorodności? Jak te potrzeby i zagrożenia łączą się z dydaktyką polonistyczną? (problem relacji między wolnością, osobnością, tożsamością a wspólnotowością i solidarnością);
- szkoła/uniwersytet jako przestrzeń dialogu i przestrzeń sporu (m.in. czym jest dialog, czy zawiera w sobie potencjał sporu, jaką rolę w dialogu/sporze odgrywa z jednej strony umiejętność/nieumiejętność słuchania, a z drugiej strony – samodefiniowania się?);
- paradygmaty dydaktyki polonistycznej a model wspólnoty; 

- miejsce polonistyki akademickiej i szkolnej w świecie płynnej rzeczywistości;
- edukacja usieciowiona wobec idei solidarności.


II. Przeciwko wykluczeniom: OKNA i DRZWI między osobnymi światami
- formy i sposoby ograniczania/otwierania rzeczywistości wykluczających się/ osobnych z powodów społecznych, kulturowych, językowych, ekonomicznych, religijnych, światopoglądowych;
- miejsce solidarności wobec problemu opozycji „swojskość – obcość” w przestrzeni kulturowo-językowej;
- dydaktyka polonistyczna a dydaktyka neofilologiczna: przestrzenie wspólnoty, w tym rola i funkcja przekładów jako form otwarcia na inność;
- etyczny i polityczny wymiar edukacji polonistycznej, jej potencjał emancypacyjny, w tym refleksja nad takimi zagadnieniami, jak:
     - literatura – lektura – polityka;
     - języki przemocy i wykluczenia, a języki budowania wspólnoty w edukacji;
     - postkolonializm w edukacji polonistycznej;
     - lokalność a uniwersalność;
     - nienormatywność w edukacji polonistycznej (akceptacja inności, lęk przed innością);
     - szkoła a demokracja.


III. SOLIDARNOŚĆ jako ludzkie być albo nie być
- solidarność jako wartość wyjątkowo cenna i napotykająca ciągle jawne i ukryte przeszkody natury politycznej, rynkowej, psychologicznej, medialnej, socjologicznej, światopoglądowej itd.;
- solidarność jako dar łatwo deklarowany i odrzucany w praktyce życia społecznego; co zrobić z tym rodzajem hipokryzji w praktyce dydaktycznej/edukacyjnej na różnych jej poziomach;
- miejsce solidarności w świecie wartości fundamentalnych (relacje między solidarnością a wolnością; tolerancją a demokracją);
- uniwersytet/szkoła w dobie neoliberalizmu a solidarność;
- solidarność postantropocentryczna/posthumanistyczna? (edukacja a uwrażliwienie na świat nie-ludzki, budowanie wspólnoty w dobie kryzysu ekologicznego).

Zgłoszenia tematów i abstraktów należy dokonać poprzez stronę:
https://kongresdydaktyki2022.ug.edu.pl w terminie do końca lutego 2022 roku.


Opłatę za udział w V Kongresie Dydaktyki Polonistycznej można wnieść w dwóch terminach:
do końca marca 2022: 500 złotych
do końca kwietnia 2022: 600 złotych


na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43.
W tytule przelewu proszę zapisać imię i nazwisko oraz dopisek V KONGRES DYDAKTYKI
Przy wpłatach zagranicznych proszę podać następujące dane:
Swift: PKOPPLPW IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Opłata zapewnia: materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, posiłki oraz wstęp na wydarzenie towarzyszące. Jeden Uczestnik może przesłać jeden referat. W przypadku zespołu autorów, przynajmniej jeden z nich musi wziąć udział w Konferencji. Zgodnie z tradycją kongresową, organizatorzy zapewniają publikację recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. dr hab. Grażyna B. Tomaszewska (przewodnicząca)
dr Maria Szoska (sekretarz)
dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG
dr hab. Monika Pomirska
dr hab. Zofia Pomirska
dr Beata Kapela-Bagińska
we współpracy
z dr Anną Adamiec i dr Bogumiłą Brogowską

Kongres objęli honorowym patronatem:

Honorowy Patronat nad V Kongresem Dydaktyki Polonistycznej objęli:
- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski
- Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
- Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
- Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek
- Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2022
Fee:
Do końca marca 2022: 500 złotych; do końca kwietnia 2022: 600 złotych
Added on:
19 November 2021; 18:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
19 November 2021; 18:28 (Piotr Bordzoł)

See also

07.12.2023

VI Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Niezgoda – opór – bunt w przestrzeni edukacyjnej

Bunt przeciwko zastanym wartościom, porządkom społecznym, regulacjom prawnym, okolicznościom historycznym jest naturalnym ludzkim zachowaniem. Obok potocznego obrazu buntu jako zjawiska destrukcyjnego uwzględnić należy, że może on mieć również wymiar konstruktywny czy nawet afirmatywny. Zagadnienia niezgody, oporu i buntu tworzą jeden z podstawowych problemów kulturowych i cywilizacyjnych czasów dzisiejszych, mających wielorakie odbicie w zjawiskach i procesach edukacyjnych. Nie jest to tylko syndrom współczesności, tego rodzaju problemy pojawiały się w przeszłości i w różny sposób wpływały na kształt, a zwłaszcza aksjologię, szkoły, literatury życia zbiorowego. Ze względu na ważność tych zagadnień – również dla współczesnej przestrzeni polonistycznej – zdecydowaliśmy się uczynić je głównym przedmiotem kolejnego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej.  Do udziału w nim zapraszamy: polonistów uczestniczących we wszystkich obszarach edukacji lub nimi zainteresowanych. Zależałoby nam na obecności, wypowiedziach i głosach w dyskusjach polonistów – nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, polonistów  – nauczycieli akademickich; literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, socjologów,  specjalistów w zakresie dydaktyki polonistycznej różnych szczebli; mówiąc najogólniej: wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętą edukacją polonistyczną w teorii i w praktyce.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

04.07.2019

IV Kongres dydaktyki polonistycznej

"Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat".  Nelson Mandela  

23.09.2016

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”

Edukacja polonistyczna jest przedmiotem refleksji i dyskusji wielu środowisk szkolnych i akademickich. Przed kształceniem polonistycznym stawia się wiele – czasami sprzecznych ze sobą – celów. Jesteśmy przekonani, że uniwersytety w dialogu z polską szkołą, opierając się na rzetelnych diagnozach, mogą inspirować rozwój dydaktyki i zmieniać rzeczywistość szkolną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polonistów pracujących na różnych szczeblach edukacji (od szkół podstawowych aż po uczelnie wyższe) oraz nawiązując do tradycji  dwóch poprzednich kongresów, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, podczas którego chcemy rozmawiać o celach nauczania polonistycznego i wychowania w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.