Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.11.2019 - 23.11.2019
Added on: 04.07.2019

IV Kongres dydaktyki polonistycznej

Type of the event:
Congress
City or town:
Poznań

"Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat".
 Nelson Mandela

 

                                                                                         
Szanowni Państwo,

zadaniem uniwersytetu oraz szkoły jest urzeczywistnianie ― może nazbyt idealistycznego, choć właśnie dlatego ważnego ― przekonania o konieczności ulepszania świata, wprowadzania uczniów i studentów nie tylko w przestrzeń literatury, języka, sztuki, ale też w fundamentalne prawidłowości życia społecznego. Powszechnie znane jest zdanie Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”. Warto jednak przytoczyć dalszy ciąg myśli zapisanej w roku 1600 w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej: „Nadto ― pisał kanclerz wielki koronny i znamienity mąż stanu ― przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”. Nieprzypadkowo odwołujemy się do skupiającej studentów z Polski i Litwy dawnej akademii usytuowanej niedaleko Lublina, gdzie spotkaliśmy się ostatnio. Chcielibyśmy bowiem zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, będącym kontynuacją trzech poprzednich Kongresów: zorganizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w roku 2017), Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w roku 2015) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (w roku 2013). Pamiętając o naszych poprzednikach, proponujemy namysł nad niełatwymi problemami edukacji czasów obecnych. PT. Uczestnikom IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedkładamy temat: Lekcja POLSKI(ego) ― praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku

Zapraszamy na to ― skupiające nauczycieli ze szkół podstawowych, średnich, uczelni akademickich ― ogólnopolskie/międzynarodowe sympozjum w okresie, kiedy lekcje języka polskiego są i wciąż na nowo stają się lekcją Polski, autokrytyczną refleksją, niefundowaną na samoafirmującym się zbiorowym ego. Organizatorów Kongresu Dydaktyki Polonistycznej interesuje polskość jako problem, polskość jako źródło wątpliwości, lekcje polskiego jako przestrzeń wolności, nie tylko własnej, ale także każdego, kto jest w Polsce inny, i każdej, która jest inna. Poznawanie literatury i języka polskiego – w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i na studiach ― oznacza zawsze uczenie szacunku wobec dziedzictwa świata, Europy i Polski, pokazywanie zróżnicowanej spuścizny kulturowej. Lekcje polskiego, jak je sobie wyobrażamy, to propozycja dialogu, rozmowy kompetentnej i serio; lekcje, podczas których waży się istotne kwestie oglądu Polski i świata. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie okazją do wymiany   uwag i pomysłów wyprowadzonych z rzeczywistej praktyki edukacyjnej ukierunkowanej na budowanie/współkreowanie naszej wspólnej przyszłości. Stanie się wielogłosową szkołą obywatelskiego myślenia.

Proponujemy refleksję skupioną między innymi wokół takich zagadnień, jak:
 Patriotyzm – polonocentryzm – kosmopolityzm / PATRIA, POLIS, KOSMOS ‒ narracje tożsamościowe
 Kapitały lokalności – region, różnica, tożsamość
 Lekcje (POLSKI)ego poza Polską – emisariusze polonistyczni na świecie
 Polskość w szkole, kulturze popularnej i mediach
 Język w świecie wirtualnym/mediów – komunikacja – wspólnota – ojczyzna
 Polonistyka i polityka – o istocie wychowania obywatelskiego
 Praktyki edukacyjne – przestrzeń rewizji i otwierania wyobrażeń o Polsce i polskości
 Wielokulturowość, wojny, migracje jako wyzwania edukacyjne
 Komparatystyka: źródło polonistycznych inspiracji
 Ekodydaktyka / geopoetyka – rozmaitość dialogów o literaturze
 Obszary zapomniane – o czym w edukacji polonistycznej się nie mówi…
 O ideałach naukowych i sytuacjach kryzysowych (uniwersytet, szkoła)

Podobnie jak to miało miejsce w trakcie wcześniejszych Kongresów Dydaktyki Polonistycznej, chcielibyśmy, aby w naszych obradach udział wzięli twórcy, pisarze, reportażyści, literaturoznawcy, językoznawcy, medioznawcy, badacze kultury. Jesteśmy przekonani, że spraw kształcenia nie można zostawić wyłącznie w gestii osób zawodowo zajmujących się szkołą. O zmianach w edukacji ― jak przekonywała Hannah Arendt ― powinni bowiem myśleć wszyscy.

IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej odbędzie się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w dniach 20‒23 listopada 2019 roku. 

Abstrakty przyjętych referatów zostaną opublikowane na stronie internetowej. 
Na stronie internetowej będziemy zamieszczać sugestie tematyczne i organizacyjne napływające pod naszym adresem z Państwa strony.

Informujemy równocześnie, że opłata konferencyjna przesłana do 6 maja 2019 roku, wynosi 450 złotych, a po tym terminie 550 złotych. Kwota ta pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków podczas trwania Kongresu. 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarz IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej:, dr Anita Gis

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski

dr Krzysztof Koc

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

dr hab. Krzysztof Skibski

prof. dr hab. Piotr Śliwiński

dr hab. Mirosław Wobalis

 

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Zofia Budrewicz, prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Ewa Jaskółowa, dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka,  prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska,  prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska,  prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, prof. dr hab. Anna Legeżyńska, prof. UO dr hab. Jolanta Nocoń, prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik, dr hab. prof. UMK Maciej Wróblewski, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, prof. dr hab. Sławomir J. Żurek

http://www.kongresdydaktyki2019.pl/wp-content/uploads/2019/06/Program-kongresu-na-stron%C4%99-internetow%C4%85-28-czerwca-2019.pdf

 

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
UL. FREDRY 10, 61-701 POZNAŃ

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.