Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 28.01.2018
Deadline for submitting applications: 09.02.2018

Adiunkt biblioteczny

Fields:
literaturoznawstwo

Rada Biblioteczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BIBLIOTECZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Biblioteki Głównej UM, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin, pok. 205 w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

• wykształcenia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe);

• co najmniej sześcioletniego stażu pracy w bibliotece naukowej lub dwuletniego stażu na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej;

• doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami;

• czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

• znajomości zagadnień związanych z działalnością biblioteki medycznej.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

• podanie do Przewodniczącej Rady Bibliotecznej

• C.V.

• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

• poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i / lub podyplomowych

• lista publikacji w wydawnictwach recenzowanych

• zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

• zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.

• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

wiecej informacji: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/strona,10,akcja,podglad.html?order=16&ogloszenie=49497

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.