Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 05.05.2019
Deadline for submitting applications: 25.05.2019

Doktorant - stypendysta

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo

Wymagania:

• stopień magistra i status doktoranta;
• znajomość języka angielskiego i czeskiego;
• znajomość polskich i słowiańskich korpusów językowych;
• zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.

Opis zadań:

• Wypełnianie tabeli własności aspektowych czasowników w polszczyźnie w porównaniu z czasownikami czeskimi.
• Pomoc w tworzeniu równoległego korpusu polsko-niemieckiego.
• Anotacja wartości i funkcji aspektowych w korpusie.
• Badania ankietowe interpretacji aspektu w tekstach prawnych.
• Współpraca z niemieckim, czeskim i rosyjskim zespołem projektu, aktywny udział we wspólnych sympozjach i warsztatach.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS
Termin składania ofert: 25 maja 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1500 (tysiąc pięćset) PLN miesięcznie przez 18 miesięcy od 1.7.2019

Praca w projekcie Beethoven 2 „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle języków sąsiednich”

Dodatkowe informacje:

Pod adresem kierownika projektu m.lazinski@uw.edu.pl prosimy złożyć: 
• życiorys i list motywacyjny;
• dyplom ukończenia studiów;
• wykaz publikacji;
• potwierdzenie innych kwalifikacji lub staży naukowych.

Information

Added on:
5 May 2019; 22:42 (Sylwia Pikula)
Edited on:
5 May 2019; 22:42 (Sylwia Pikula)

See also

27.09.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.

13.03.2019

Doktorant stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom: • uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa lub kulturoznawstwa, • mają znajomość zagadnień związanych z etnolingwistycznymi uwarunkowaniami praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu, • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad krajobrazem kulturowo-językowym oraz co najmniej jedną publikację na ten temat (lub materiał zgłoszony do druku) w dorobku naukowym, • są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo, • są gotowe napisać pracę doktorską związaną z prowadzonymi w projekcie badaniami nad krajobrazem językowym polsko-czeskiego pogranicza pod promotorstwem kierownika projektu.

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Wymagania: - ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, - znajomość języka angielskiego, - biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych, - znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii, - znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R, - znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi), - znajomość technik wizualizacji danych, - od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu. Dodatkowymi atutami będą: - wykształcenie związane z tematyką projektu, - udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

27.09.2018

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM

Wymagania: • Status studenta studiów III stopnia (tzn. studiów doktoranckich) na wydziale prowadzącycym studia polonistyczne (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie). • Temat planowanego doktoratu z zakresu historii języka polskiego związany z tematyką grantu (krótki opis dostępny tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12985). • Doświadczenie w odczytywaniu rękopisów i starodruków (staropolskich). • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i wygłaszanie prelekcji naukowych. • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe. • Jako dodatkowy atut: -  doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych;  -  wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii (udokumentowana np. spisem publikacji, realizowanym programem studiów, udziałem w warsztatach naukowych); o- doświadczenie w pracy z korpusami.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.