Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 27.09.2018
Deadline for submitting applications: 04.10.2018

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego PAN (Kraków)

Instytucja:
Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

Wymagania:

- ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii,
- znajomość języka angielskiego,
- biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych,
- znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii,
- znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R,
- znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi),
- znajomość technik wizualizacji danych,
- od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu.

Dodatkowymi atutami będą:
- wykształcenie związane z tematyką projektu,
- udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych. 

Opis zadań:

Przyjęty kandydat będzie pełnił funkcję doktoranta - stypendysty w projekcie: "Wieloskalowa analiza tekstu i metodologiczne podstawy stylistyki komputerowej", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Środki na realizację projektu przyznano w ramach konkursu Sonata BIS, nr 2017/26/E/HS2/01019.

Wywiązując się ze zobowiązań, doktorant będzie zajmował się analizą ilościową, aplikowaną do zależności składniowych i stylu autora. W ramach projektu zatrudniona osoba będzie mogła pracować w zespole badawczym, ucząc się i rozwijając znajomość składni, analizy Big Data, ewaluacji metod ilościowych w stylometrii.

W ramach projektu doktorant:
- przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Macieja Edera. Tematyka dysertacji związana będzie z ewaluacją i aplikacją metod stylometrycznych w kontekście badań relacji składni i atrybucji autorstwa,
- przygotuje (we współpracy z pracownikami projektu) artykuły naukowe,
- będzie brał aktywny udział w życiu naukowym, w tym konferencjach krajowych i zagranicznych,
- jest uczestnikiem lub przystąpi do Językoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (szczegółowe warunki na stronie https://ijp.pan.pl/pl/studia-doktoranckie ).

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 4 października 2018, 00:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Warunki otrzymywania stypendium:
- czas: 48 miesięcy,
- kwota miesięczna stypendium: 3 000 zł. netto,
- doktorant – prócz stypendium – dysponował będzie środkami na:
a) wyjazdy konferencyjne,
b) kwerendy i wyjazdy badawcze.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe warunki przyznania stypendium określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” przyjęty uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.