Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 27.09.2018
Deadline for submitting applications: 02.10.2018

Doktorant w Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytucja:
Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

Wymagania:

- ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej lub neofilologii,
- znajomość języka angielskiego,
- biegłość w zakresie gramatyki języka angielskiego i polskiego, znajomość formalnego opisu gramatyk współczesnych,
- znajomość metod kwantytatywnych stosowanych w stylometrii,
- znajomość języków programowania związanych z analizą danych, w szczególności języków Python i R,
- znajomość metod i narzędzi analizy danych i analizy sieciowej (np. pakietów do topic modelling, pakietów TidyText i Gephi),
- znajomość technik wizualizacji danych,
- od doktoranta oczekuje się ponadto pełnego zaangażowania czasowego w realizację projektu.

Dodatkowymi atutami będą:
- wykształcenie związane z tematyką projektu,
- udział w szkołach letnich związanych z metodami analizy danych.


Nazwa jednostkiPracownia Metodologiczna Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – KrakówInne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant

Opis zadań:

W ramach projektu doktorant:
- przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Macieja Edera. Tematyka dysertacji związana będzie z ewaluacją i aplikacją metod stylometrycznych w kontekście badań relacji składni i atrybucji autorstwa,
- przygotuje (we współpracy z pracownikami projektu) cztery artykuły naukowe w języku angielskim,
- będzie brał aktywny udział w życiu naukowym, w tym konferencjach krajowych i zagranicznych,
- jest uczestnikiem lub przystąpi do Językoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie (szczegółowe warunki na stronie https://ijp.pan.pl/pl/studia-doktoranckie.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 4 października 2018, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Warunki otrzymywania stypendium:
- czas: 48 miesięcy,
- kwota miesięczna stypendium: 3 000 zł. netto,
- doktorant – prócz stypendium – dysponował będzie środkami na:
a) wyjazdy konferencyjne,
b) kwerendy i wyjazdy badawcze.

Dodatkowe informacje:

Warunki otrzymywania stypendium:
- czas: 48 miesięcy,
- kwota miesięczna stypendium: 3 000 zł. netto,
- doktorant – prócz stypendium – dysponował będzie środkami na:
a) wyjazdy konferencyjne,
b) kwerendy i wyjazdy badawcze.

Procedura konkursowa:

1. Kandydaci winni przesłać komplet dokumentów (wniosek) do dnia 2 października 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu) na adres: Instytut Języka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków (z dopiskiem: „NCN Sonata BIS – doktorant”).

2. Przesłany wniosek powinien zawierać:
a) curriculum vitae zawierające informacje osobowe oraz dotyczące kryteriów opisanych w p. „Warunki stawiane kandydatom” ze szczególnym uwzględnieniem:
• wykształcenia i ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym: autorstwa publikacji naukowych, uczestnictwa w konferencjach naukowych, odbycia stażów naukowych, udziału w warsztatach, projektach badawczych, szkołach letnich;
• tematu, nazwiska promotora i recenzentów pracy magisterskiej.
b) list motywacyjny z krótkim opisem zainteresowań badawczych Kandydata/Kandydatki;
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
d) inne dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów opisanych w p. „Warunki stawiane kandydatom”;
e) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – dostępne na stronie internetowej IJP PAN:
(https://ijp.pan.pl/images/wnioski/rekrutacja_oswiadczenia.pdf).

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października 2018 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.