Polish Studies Newsletter

Job offer

Eneida Nieves/Pexels
Added on: 02.07.2023
Deadline for submitting applications: 31.07.2023

Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Instytucja:
Cities/towns:
Katowice
Form of employment:
full-time
Fields:
bibliotekoznawstwo

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)    minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, preferowany

w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową instytucji,

2)    co najmniej 3-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych,

4)    niekaralność.

II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)    znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności bibliotek, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,

2)    doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

3)    doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1)    prowadzenie bibliotecznej, bibliograficznej i naukowo-badawczej działalności na rzecz narodowej kultury, nauki, edukacji oraz dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych społeczności województwa śląskiego,

2)    wspieranie i organizowanie działań w kierunku popularyzacji książki, w tym promocja książki i czytelnictwa, organizowanie imprez kulturalnych, współpraca i pomoc dla organizacji pozarządowych działających na rzecz książki i czytelnictwa,

3)    inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa, edytorstwa, badań nad książką i czytelnictwem, kulturą literacką, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki śląskoznawczej,

4)    prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej w zakresie obsługiwanych przez Bibliotekę dziedzin nauki,

5)    upowszechnianie wyników badań naukowych,

6)    koordynowanie działań na rzecz samorządowych bibliotek publicznych,

7)    zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,

8)    odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania instytucji, w tym za gospodarkę finansową,

9)    nadzór nad wszelkimi działaniami instytucji,

10) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,

11) wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

IV. Wymagane dokumenty:

1)    pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

2)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),

3)    program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Śląskiej w Katowicach, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji - w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),

4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),

5)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym, zarządzając zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),

6)    oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
a także o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,

7)    adres do korespondencji elektronicznej,

8)    wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,

9)    do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

1)    dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

2)    kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem,

3)    pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,

4)    kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5)    w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Śląskiej
w Katowicach będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej,

6)    wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertac  z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH NIE OTWIERAĆ" na adres:

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) w terminie do 31 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej. Informacja o sposobie osobistego składania dokumentów jest aktualizowana na stronie internetowej pod adresem https://www.slaskie.pl/.

VI. Informacje dodatkowe:

1)    warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,

2)    konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 902),

3)    kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach w siedzibie instytucji: Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice (sekretariat), tel. 32 20 83 875 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 oraz w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Katowice ul. Powstańców 34 (pok. 308), tel. 32 77 40 217 - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00,

4)    postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,

5)    lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy
z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

6)    termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków,

7)    informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl,

8)    zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

9)    korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

10) złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia,

11) Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie,

12) decyzje Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ww. konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Information

Added on:
2 July 2023; 22:30 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
2 July 2023; 22:30 (Piotr Bordzoł)

See also

27.07.2017

Dyrektor Archiwum Nauki PAN-PAU

Rada Naukowa Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Pomocniczej Jednostki Naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

09.02.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

14.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

20.07.2019

Starszy wykładowca

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy  w Instytucie Humanistycznym

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.