Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 07.09.2017
Deadline for submitting applications: 20.09.2017

Profesor nadzwyczajny w zakresie logopedii

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
logopedia
Announced on:
07.09.2017

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie logopedii w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- deklarację przystąpienia do konkursu,

- życiorys i kwestionariusz osobowy;

- odpis dyplomu dr habilitowanego, dr oraz mgr;

- oświadczenie że APS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

- informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się w Internecie na stronie APS (Pracownicy→Kadry→Instrukcje), oraz w Biurze ds. Zatrudnienia.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego;

 Specjalizacja w zakresie logopedii: dorobek naukowy, praktyka zawodowa itd.;

 Doświadczenie w realizowaniu dydaktyki w szkole wyższej;

 Dorobek naukowy w zakresie logopedii i nauk pokrewnych;

 Dorobek w zakresie popularyzacji nauki

 Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym oraz języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.

Opis stanowiska:

 Umiejętność pozyskiwania grantów na projekty naukowe;

 Publikacje naukowe (monografie, artykuły itd.) z zakresu logopedii lub nauk pokrewnych;

 Organizacja i udział w konferencjach naukowych;

 Planowanie dydaktyki w uczelni wyższej;

 Opieka nad asystentami i doktorantami w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowych;

 Prowadzenie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów magisterskich ze specjalności logopedia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dokumenty należy składać w Biurze ds. Zatrudnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1117.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20 września 2017 r. Termin zatrudnienia: 1 października 2017 r. 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.