Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 28.02.2019
Deadline for submitting applications: 08.03.2019

Specjalista do spraw kształcenia na odległość

Cities/towns:
Warszawa
Form of employment:
full-time
Fields:
edukacja

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kształcenia na odległość

Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Warszawa, ul. Kielecka 43


Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej,
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym,
- bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


1. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji obejmującej kształcenie na odległość, w tym:


1) dokumentacji przebiegu nauczania uczniów,
2) gromadzenie dokumentacji rekrutacyjnej do szkół w Ośrodku,
3) ewidencji frekwencji na konsultacjach on-line i ocen prac kontrolnych uczniów realizujących kształcenie na odległość,
4) organizowanie systemu oceniania prac kontrolnych oraz ich odsyłanie uczniom,
5) przygotowywanie dokumentacji merytorycznej do obrad rady pedagogicznej Ośrodka.


2. Pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych dla uczniów kształcenia naodległość.


3. Pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów maturalnych dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku, w tym współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną.


4. Przygotowywanie dokumentacji do aplikacji Hermes.


5. Rejestrowanie prac kontrolnych na


7) odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań.


Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego,

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2) curriculum vitae i list motywacyjny;
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
„Zapoznałe/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43 moich danych osobowych wskazanych w CV oraz załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych wrażliwych, w dostarczonych przeze mnie dokumentach na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”


4) oświadczenia:
 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych;
 nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;


5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uzyskane kwalifikacje,


6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
Dokumenty należy składać do dnia 8 marca 2019 roku włącznie (do godziny 16:00), osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 43 z dopiskiem „Rekrutacja specjalista ds. kształcenia na odległość”
Dopuszczalne jest również złożenie skanów ww. dokumentów na adres poczty elektronicznej: kadry@orpeg.pl


Informacje dodatkowe:
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) każda kopia musi być poświadczona podpisem kandydata za zgodność z oryginałem,
3) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone,
4) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
5) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone,
6) dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 622 37 92/93.

Klauzula obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
informujemy, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa;
2) w sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@orpeg.pl ;
3) dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), dane nie wymagane przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1. lit a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zgoda rekrutanta);
4) dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i procesu rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone.
5) ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody i także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
7) administrator informuje, iż dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.